skip to Main Content

Vragen aan College inzake vergoeding verenigingen, kerken, scholen voor papier verzameld in zeecontainers

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

1 december 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake vergoeding verenigingen / kerken / scholen voor papier verzameld in zeecontainers

 

Vraag 038 2022-2026

Edelachtbaar College,

Al eerder is de papierinzameling door vrijwilligers van onze verenigingen, scholen en kerken onderwerp van een vraag geweest van Westland Verstandig.

Na wat druk vanuit de betrokken vrijwilligers hebben ze de afrekening 2e en 3e kwartaal 2022 ontvangen van HVC. De verenigingen, scholen en kerken ontvangen slechts € 23,– per ton, terwijl de prijs boven de € 80,– per ton ligt. HVC of de gemeente ontvangt dus veel meer dan uitgekeerd wordt. Dat is niet redelijk en doet de vrijwilligers en de organisaties, die hun stinkende best doen, tekort.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met het vorenstaande en is het College bereid de uitbetalingen te versnellen en ook op het niveau te brengen van de prijzen voor het oude papier zoals hiervoor aangegeven?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top