skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake verkeerscirculatie rondom Marktplein ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verkeerscirculatie rondom Marktplein ‘s-Gravenzande

 

Vraag 203 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Enige tijd terug is in raadscommissieverband gesproken over de inrichting van het Marktplein. De uitvoering vindt plaats in 2017 en de kosten bedragen € 1.5 miljoen. Veel en nieuwe bomen die zo geplant worden dat ze niet meer dood gaan, bankjes om te zitten, een goed en geen glad, prima aaneensluitend wegdek, verplaatsing van het beeld, behoud van de waterpomp en de vele terrasjes. Het accent van de horeca zal worden benadrukt. Voorts wordt een speelplek voor kinderen ingericht.

Het plan is ook om het Marktplein te vergroten door het laten vervallen van de doorgang vanaf het Vaartplein. Op zich natuurlijk uitstekend om het Marktplein te vergroten, maar het vervallen van de doorgang betekent wel dat de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van dat deel van ’s-Gravenzande anders geregeld moet worden.

Voorts zijn de meningen over wel of niet afsluiten binnen ’s-Gravenzande verdeeld. Veel bewoners rondom het Marktplein en de Langestraat willen geen afsluiting, de BIZ ’s-Gravenzande wil ook geen afsluiting, terwijl ondernemers aan het Marktplein zelf wel het liefst willen dat de afsluiting plaatsvindt en dat het beste vinden voor dat deel van ’s-Gravenzande. Ook de klankbordgroep had een duidelijke mening.

De fractie van Westland Verstandig wil dat er een verkeerscirculatieonderzoek plaatsvindt, zulks teneinde een goed besluit te kunnen nemen hoe de inrichting van het Marktplein en de directe omgeving dient te zijn. Ook overleg met alle betrokkenen lijkt gewenst om te kijken of er een voor iedereen acceptabele oplossing kan komen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met de standpunten van de BIZ, de ondernemers aan het Marktplein en de bewoners rondom het Marktplein en de Langestraat?
  • Is uw College bereid om een verkeerscirculatieonderzoek te laten doen en ook te laten onderzoeken op welke wijze dit deel van ’s-Gravenzande het beste ontsloten kan worden en op welke wijze het beste de verkeersdoorstroming kan plaatsvinden?
  • Een deel van de ondernemers hebben voorgesteld om de rijrichting in de Langestraat te wijzigen. Is dat een oplossing?
  • Is het College bereid om met alle betrokkenen, inclusief de klankbordgroep die meegedacht heeft aan de herinrichting van de Markt, de BIZ, de ondernemers aan en nabij het Marktplein en de bewoners rondom het Marktplein en de Langestraat, overleg te voeren zodat een voor ieder acceptabele eindsituatie bereikt wordt?
  • Kan een onderzoek naar de verkeerscirculatie en de verkeersafwikkeling direct na de zomervakantie uitgevoerd zijn zodat bij de definitieve Marktinrichtingsplannen daar rekening mee gehouden kan worden? Hetzelfde geldt voor het overleg.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top