skip to Main Content

Vragen aan het College inzake verkeersonveilige situatie op en rondom Hoogweg De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verkeersonveilige situatie op en rondom Hoogweg De Lier

Vraag 350 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van De Lier die zich ernstig zorgen maken over het te drukke en te snelle vrachtverkeer over de Hoogweg en de onveilige situatie aan op het kruispunt Hoogweg/Burgerweg/Oude Campsweg en Burgerdijkseweg waar fietsers ten onrechte geen voorrang krijgen waardoor regelmatig ongelukken zich voordoen met auto’s. Dit is weer één van die onveilig aanvoelende verkeerssituaties in Westland. Eerder heeft onze fractie verzocht om voor heel Westland, eventueel in overleg met bewoners, dit soort “hotspots” in beeld te brengen en een plan te maken hoe een en ander verbeterd kan worden. Die noodzaak werd echter door het College niet ingezien.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om verkeersmaatregelen te nemen waardoor de wijze van gebruik van de Hoogweg in De Lier nader wordt gereguleerd?
  • Is het College bereid om aan de verkeersonveilige situatie ter hoogte van het kruispunt Hoogweg/Burgerweg/Oude Campsweg en Burgerdijkseweg te bezien en met name voor wat betreft de fietsers die ten onrechte geen voorrang krijgen waardoor regelmatig ongelukken zich voordoen met auto’s?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

 

Back To Top