skip to Main Content

Vragen aan het College inzake verkeerssituatie en verkeersveiligheid Dijkweg/Middel Broekweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verkeerssituatie en verkeersveiligheid Dijkweg/Middel Broekweg

Vraag 289 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Dijkweg/Middel Broekweg inzake de verkeersveiligheid. Volgens de uitwerking van het bestemmingsplan wordt de veiligheid van fietsers gewaarborgd doordat de oversteek van de Dijkweg aan de Naaldwijkse kant naar het Floracollege komt te vervallen. Verderop op de Dijkweg wordt een aparte oversteekplaats voor fietsers gemaakt.

Echter de veiligheid van de bewoners van Dijkweg 109 en 111 is in het geding als de huidige plannen omtrent de verbreding van de N213 worden voortgezet. De betreffende woningen hebben een ontsluiting via de parallelweg naast de N213. Zonder goede verbinding via die parallelweg kan de achterkant van de woningen, waar de garage en de achteringang zich bevinden, niet bereikt worden. Er bestaat daar een recht van overpad met auto, fiets of ander voertuig. Door de verbreding van de N213 is er geen andere gelegenheid om veilig van en naar de woningen te komen. Blijkbaar is een en ander niet goed doordacht bij de planontwikkeling. Bijgevoegd worden foto’s met commentaar. In de huidige situatie kan via de stoep en het fietspad op de parallelweg gekomen worden, maar in de toekomstige situatie kan dat niet meer, omdat een gedeelte van fietspad, stoep en weg komt te vervallen om ruimte te creëren voor de extra baan op de N213. Dan moeten de betreffende bewoners via de N213 de parallelweg bereiken. Op foto 2 wordt zichtbaar gemaakt hoe de situatie gaat worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om naar vorenstaand knooppunt te kijken en eventueel met passende maatregelen te komen, zodat ook de betreffende bewoners van de percelen Dijkweg 109 en 111 veilig hun percelen kunnen bereiken?
  • Is de wethouder bereid om met aanvullende maatregelen te komen en ook eventueel met de Provincie overleg te voeren over de in de toekomst te creëren situatie?

art. 42-vraag 289 toelichting Dijkweg

 

 

 

art. 42-vraag 289 toekomstige situatie Dijkweg

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top