skip to Main Content

Vragen aan College inzake verkeerssituatie industrieterrein Teylingen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verkeerssituatie industrieterrein Teylingen

379 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein Teylingen. Zoals eigenlijk al te voorzien viel bij het maken van de plannen, levert op dit moment de ontsluiting van de woningen Waelpark / Dijckerwaal over het industrieterrein problemen op, zeker nu de geplande rotonde aan de Naaldwijkseweg er nog niet is. Ook na aanleg van de rotonde blijft volgens de planning van uw College de ontsluiting via het industrieterrein lopen. Met name doet zich onveiligheid voor bij een bedrijf dat al vanouds gebruik maakt van de openbare weg voor heftrucks en allerlei andere zaken die nodig zijn voor de logistiek van het betreffende bedrijf. Dit komt de veiligheid van de gebruikers van het industrieterrein niet ten goede. Het College heeft eerder aangegeven dat ook op het industrieterrein passende maatregelen genomen zouden worden waardoor de veiligheid niet in het gedrang zou komen. Die maatregelen zijn blijkbaar nog niet geëffectueerd en zeker nu niet voldoende.

 Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer is concreet de rotonde aan de Naaldwijkseweg gepland? Wanneer wordt die opgeleverd?
  • Is het College bereid om alsnog te heroverwegen de uitwegsituatie van de woonwijken naar en over het industrieterrein, waardoor over een toch vrij druk industrieterrein ongewenst passantenverkeer plaatsvindt?
  • Is het College het met onze fractie eens dat de veiligheid op een industrieterrein zoals Teylingen, voorop staat en het ongewenst is dat het industrieterrein als een doorgangsroute vanuit een vrij omvangrijk woongebied plaatsvindt?
  • Is het College bereid om aanvullende maatregelen te nemen om de veiligheid op het industrieterrein te waarborgen?

 De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top