skip to Main Content

Vragen aan het College inzake verkeerssituatie rondom Dr. Van den Brinkstraat in Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verkeerssituatie rondom Dr. Van den Brinkstraat in Monster

Vraag 274 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners van de Dr. Van den Brinkstraat in Monster die klagen over de onveilige verkeerssituatie in de Dr. Van den Brinkstraat. Zij hebben middels een petitie, welke zij inmiddels ook aan het College en de Raad hebben gezonden, aandacht gevraagd voor de problematiek en hebben ook een aantal oplossingen aangedragen zoals drempels, gelijk aan omliggende wegen, eenrichtingsverkeer en aanpassing van de aanwezige bomen.

Onze fractie heeft al meermalen het College en de Raad verzocht alle soortgelijke verkeersknelpunten in Westland die op dit moment bekend zijn in beeld te brengen en zo nodig ook aan de inwoners van Westland te vragen verkeersonveilige situaties te melden, zodat bezien kan worden of daar wat aan gedaan kan worden. Ook de Dr. Van den Brinkstraat is zo’n voorbeeld.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om op korte termijn met de bewoners van de Dr. Van den Brinkstraat overleg te gaan voeren over de maatregelen die nodig zijn om de verkeersveiligheid ter plaatse in positieve zin te doen toenemen?
  • Is deze klacht van de bewoners van de Dr. Van den Brinkstraat aanleiding voor het College om alsnog alle onveilige situaties in het verkeer in Westland in beeld te brengen, zodat net als de school-thuisroute die knelpunten stuk voor stuk kunnen worden aangepakt waardoor de leefomgeving van de Westlandse inwoners in positieve zin wordt bevorderd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top