skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake verkeerssituatie Sportlaan De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verkeerssituatie Sportlaan De Lier

 

Vraag 231 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is wederom benaderd door een aantal bewoners van de Sportlaan in De Lier die zich afvragen wanneer de toegezegde maatregelen aan de weg en riolering door de gemeente worden uitgevoerd. Voorts constateert men een toename van het vrachtverkeer. Veel vrachtwagens, met name met buitenlandse kentekens, maken gebruik van de Sportlaan als doorgaande route en dat geeft met name ter hoogte van de brug over de Lee problemen voor wat betreft geluid, trillingen en verkeersoverlast. De betreffende bewoners willen dat nu op korte termijn de in 2016 toegezegde maatregelen aan de weg uitgevoerd worden.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd aan de Sportlaan in De Lier?
  • Zijn er recent nog verkeerstellingen geweest over het gebruik van de Sportlaan en zo neen is het College bereid om die alsnog uit te voeren?
  • Zijn er verkeersmaatregelen te nemen –zoals een duidelijke verkeersroute voor vrachtwagens- zodat de Sportlaan in ieder geval niet meer voor doorgaand vrachtverkeer gebruikt kan worden?

 De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top