skip to Main Content

Vragen aan College inzake verkeerssituatie ter hoogte van de Lidl in De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

25 juni 2024

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake verkeerssituatie ter hoogte van de Lidl in De Lier

Vraag 226 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners uit De Lier over de verkeerssituatie ter hoogte van de Lidl zoals te zien is op de hier onderstaande foto. Voetgangers kunnen hier nog oversteken en hebben dan een voetpad aan de overkant. Voor fietsers ontbreekt dat laatste echter. Fietsers die komen vanaf de Lierweg zoeken naar een fietspad dat er niet is. Fietsers moeten dan op de rijbaan voor auto’s rijden en auto’s verwachten dat niet. Er fietsen ook veel kinderen.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • is het College bekend met deze situatie en is het College voornemens om hier wat aan te gaan doen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top