skip to Main Content

Vragen aan College inzake verkeerssituatie Woutersweg ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

16 juni 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake verkeerssituatie Woutersweg ‘s-Gravenzande

 

Vraag 006 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door het bedrijf Royal Brinkman aan de Woutersweg en ook door de belangenvereniging Woutersweg, die zich allen ernstige zorgen maken over de verkeerssituatie op de Woutersweg. Er is een te groot aanbod van verkeer en er wordt veel te hard gereden. Dit leidt tot incidenten en recent hebben zich nog twee ongevallen voorgedaan ter hoogte van het benzinestation.

Allen verlangen maatregelen om de snelheid van het verkeer in ieder geval in toom te houden. Drempels en/of sluizen zullen lastig zijn en dus blijft er maar één mogelijkheid over, namelijk het plaatsen van camera’s. Voorts zou het bedrijf Brinkman graag ter hoogte van haar uitrit willen dat er voorzieningen getroffen worden om het uitrijden veiliger te maken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid bij het Openbaar Ministerie een aanvrage te doen om camera’s te plaatsen, zodat de snelheid kan worden gecontroleerd waardoor mogelijk langzamer gereden gaat worden?
  • Op welke termijn zou het College dat kunnen doen?
  • Is het College bereid om in overleg met de buurtbewoners en Brinkman te komen tot een aantal andere maatregelen die de verkeersveiligheid ten goede zullen komen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig|
Peter Duijsens

Back To Top