skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake verkeersveiligheid/ geluidsoverlast/verkeersoverlast Pettendijk Maasdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verkeersveiligheid/ geluidsoverlast/verkeersoverlast Pettendijk Maasdijk

Vraag 171 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie zijn geweest een aantal bewoners van de Pettendijk in Maasdijk. Door de gewijzigde verkeerssituatie Hoeksebaan/Pettendijk/Maasdijk ondervinden de bewoners overlast. Vrachtwagens maken gebruik van de Pettendijk, terwijl dat in het geheel niet nodig is. Die vrachtwagens maken de Pettendijk onveilig, veroorzaken veel lawaai en horen eigenlijk op de te smalle Pettendijk niet. Het gebruik maken van de Pettendijk is ook niet nodig omdat de Hoeksebaan een voldoende doorgang is. Hieraan dient wat te gebeuren en het meest eenvoudige is een bord “verboden voor vrachtverkeer” en handhaving daarvan.

Voorts ondervinden de woningen geluidsoverlast ten gevolge van de Hoeksebaan en de situatie in ogenschouw nemende is het vreemd dat ter hoogte van het busstation het geluidsscherm ineens ophoudt, terwijl aan de overkant het geluidsscherm nog een aantal tientallen meters doorloopt, terwijl aan de Hoeksebaan aan de zijde van de Pettendijk het geluidsscherm blijkbaar niet is doorgetrokken. De bijgevoegde foto’s geven aan hoe de situatie is. Dat scherm dient te worden doorgetrokken. Alles overziende lijkt het alsof dat stuk vergeten is.

Op de Pettendijk bevindt zich een soort verkeerssluis met betonnen blokken die wel heel erg slordig zijn neergezet met allerlei richels ertussen. Het fietsverkeer moet ter hoogte van die blokkade aan de uiterste rechterkant passeren. Zie de bijgevoegde foto’s. Met name vrachtverkeer en ook auto’s moeten om de verkeerssluis te kunnen nemen, over een stukje fietspad en dat maakt de situatie onveilig. Er zijn al een aantal ongevallen ter plekke gebeurd. Dit is een situatie die onwenselijk is. De sluis bevindt zich op een stukje weg waar 30 kilometer per uur gereden wordt, maar direct achter de sluis staat het bord van 60 kilometer. Deze situatie dient ook gewijzigd te worden daar deze tot onveiligheid leidt.

De uitrit van de Maasdijk naar de Pettendijk voor de fietsers is wel hoogst ongelukkig. Niet alleen moet een zeer forse helling genomen worden, maar het uitzicht is vrij beperkt en ook dat geeft gevaarlijke situaties, zeker bij schoolkinderen die de Pettendijk moeten oversteken. Ook deze situatie dient gewijzigd te worden.

Onze fractie is ter plaatse geweest op zaterdag 23 april jl. in de ochtend tussen 9.00 uur en 10.00 uur en toen was het zowel op de Hoeksebaan een drukte van jewelste als ook op de Pettendijk. Meerdere keren kwamen vrachtwagens langs, ook de bus rijdt daar natuurlijk over en duidelijk werd waargenomen dat fietsers gevaar lopen. Bijgevoegd worden een groot aantal foto’s waarop een en ander zichtbaar is.

Alles overziende mankeert er nogal wat aan de situatie ter plaatse. De bewoners hebben getracht bestuurders ter plaatse te krijgen, doch dat is niet gelukt. Ook in januari 2016 opgestarte acties hebben niet tot enig resultaat geleid tot nog toe.

Ook zijn er nog een aantal bijkomende problemen zoals lichthinder als gevolg van inschijnende koplampen, er is ernstige wateroverlast in de berm bij de inritten van de diverse woningen. Ook worden de tunnels gebruikt voor motorvoertuigen. Beter dient gehandhaafd te worden.

Dit leidt tot de navolgende vragen”

  • Onderschrijft het College vorenstaande punten op het gebied van verkeersveiligheid, vrachtwagengebruik, wateroverlast berm, fietsonveiligheid en de gevaarlijke gevolgen van de wegblokkade?
  • Welke maatregelen is het College bereid om te nemen betreffende de geluidsoverlast en het doortrekken van het geluidsscherm? Heeft het College enige notie waarom dat geluidsscherm niet al is doorgetrokken ?
  • Is het College bereid om een bord op de Pettendijk te plaatsen dat vrachtverkeer verboden is?
  • Welke concrete maatregelen is het College bereid om te nemen voor wat betreft de wegversmalling en de gevaarlijke situaties daaromheen en met name het fietsverkeer? Het is wachten op een ongeval. Is het College het daarmee eens, uitgaande van de huidige situatie en de drukte op de Pettendijk?
  • Waarom heeft het College niet eerder adequaat gereageerd op de klachten van de bewoners en wordt niets aan de huidige situatie gedaan?
  • Is het College bereid om eventueel maatregelen te nemen waaronder de aanleg van een kort fietspad, waardoor de fietsers in ieder geval veiliger de Pettendijk kunnen passeren?
  • Is het College bereid om andere maatregelen te nemen ter beperking van de verkeerssnelheid dan de wegversmalling?
  • Bewoners beklagen zich er voorts over dat zij het 3-in-1-project zagen als drie projecten met 1 leider. Echter de bewoners worden steeds van het kastje naar de muur gestuurd, met name van de provincie naar de gemeente en van de gemeente naar de provincie. Is dit een herkenbaar beeld voor het College en kan uw College daar iets aan doen om herhaling te voorkomen?
  • Één van de problemen is voorts dat niet goed is aangegeven hoe vrachtverkeer en ook auto’s moeten rijden en dus ten onrechte en per vergissing vaak op de Pettendijk terecht komen. Is het College bereid om zelf dan wel middels de provincie, een betere bebording ter plaatse aan te brengen zodat het misrijden van auto’s niet meer kan? Terwijl onze fractie ter plaatse was kwam een Deense en een Poolse vrachtwagen eerst de Pettendijk oprijden en vervolgens na enige tijd kwamen ze weer terug om vervolgens bij de rotonde richting Hoek van Holland te kunnen rijden. Dit schijnt een veel voorkomende verkeersmanoeuvre te zijn die volstrekt onnodig is als er een duidelijke richting wordt aangegeven.

IMG-20160425-WA0002          IMG-20160425-WA0003        IMG-20160425-WA0004

IMG-20160425-WA0005        IMG-20160425-WA0006       IMG-20160425-WA0007       IMG-20160425-WA0008

IMG-20160425-WA0009           IMG-20160425-WA0010           IMG-20160425-WA0011

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top