skip to Main Content

Vragen aan College inzake verkoopplannen Arcade in Phaeleabuurtschap

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verkoopplannen Arcade in Phaeleabuurtschap

Vraag 355 2014-2017

Edelachtbaar College,

Het Phaeleabuurtschap in de Bomenbuurt in ’s-Gravenzande bestaat uit 174 woningen waarvan 118 koop en 56 huur. Arcade voert daar het beleid van verkoop als de woning vrijkomt van huur. Zelfs wordt dat gebruikt om niet de noodzakelijke voorzieningen aan de woningen te treffen. Vanuit Arcade is de opmerking gemaakt dat uiteindelijk “alle huurders in de Phaeleabuurt verdwenen zijn”.

De vraag wordt aan onze fractie gesteld waarom Arcade vrij is om dit te bepalen in een woonwijk waar de huren variëren tussen de € 550,– en € 710,– en dus bepaaldelijk wel voor starters en ouderen soelaas biedt. Verkoop van de woning betekent natuurlijk dat deze uit de sociale huurvoorraad gaat en Arcade in staat gesteld wordt om te cashen. Dit zijn nog woningen die gebouwd zijn door de voormalige gemeente ’s-Gravenzande. Het is natuurlijk voor deze bewoners erg wrang dat op deze wijze door Arcade wordt gehandeld en dat Arcade dan vervolgens de “overwinst” belegt in Haagse woningbouw. Weliswaar realiseert Arcade in haar voormalige kantoorcomplex in ’s-Gravenzande nieuwe sociale huurwoningen, maar als zij eendeels verkoopt en anderdeels weer realiseert, dan levert dat per saldo weinig winst op.

Dit leidt tot de volgende vragen:
Is het College ermee bekend dat Arcade de voorraad sociale huurwoningen in het Phaeleabuurtschap bewust afbouwt? Wat is daar de diepere achtergrond van bij Arcade?
Is het College bereid om eventueel met Arcade overleg te voeren om deze politiek te wijzigen en in plaats van te verkopen meer aandacht te besteden aan het onderhoud van de nog bij haar in eigendom zijnde woningen in het Phaeleabuurtschap?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top