skip to Main Content

Vragen aan het College inzake vermeende tegenstrijdigheid Roadmap Next Economy

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vermeende tegenstrijdigheid Roadmap Next Economy ten opzichte van het werkboek Westland en investeringen in HOT

Vraag 269 2014-2018

Edelachtbaar College,

In opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft Jeremy Rifkin uit Amerika voor € 750.000,– een rapport opgemaakt met de naam “Roadmap Next Economy” over de gewenste ontwikkelingen voor de hele Metropool. Inmiddels heeft de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat op donderdag 17 november jl. de Roadmap vastgesteld. Ook het College van Burgemeester en Wethouders van Westland heeft daaraan dus medewerking gegeven. Aangekondigd is dat nu de uitvoeringsorganisatie Roadmap Next Economy nader wordt ingevuld.

Van belang is bijgevoegde pagina 29, waar de visie over de glastuinbouw wordt gegeven:

“Een weg naar een duurzame toekomst voor de glastuinbouw

Traditionele producten uit de Greenport zoals komkommers, tomaten en paprika’s leveren grote opbrengsten op. Echter: vanuit economisch perspectief zijn ze op termijn minder aantrekkelijk. Een transitie naar een steeds hogere productiviteit en hoogwaardige producten voor farmaceutische toepassingen, cosmetica, voedingsindustrie en agro-chemie kan meer inkomsten opleveren en levert ook een bijdrage aan de transitie naar een industrie die niet langer op fossiele (brand)stoffen is gebaseerd.

De Greenport kan de transitie naar hoogwaardige gewassen combineren met ‘kassen in het buitenland’ (‘Overseas Greenhouses’). Met Nederlandse kennis en ervaring kunnen ondernemers investeren in gebieden elders op de wereld waar het klimaat gunstiger is en waar onze consumenten wonen. Dit verlaagt in potentie de energiecomponent van telen en Nederland en de luchtvracht. Met gebruik van internet en IoT-technologie kunnen we deze markt zelfs opwaarderen tot ‘Telen als dienst’ (‘Growing as a Service’).”

Deze visie lijkt niet veel hoop te geven voor het voortbestaan van de huidige tuinbouw in Westland.

Inmiddels heeft de gemeente Westland in 2015 -samen met andere partners- (wederom) een nieuw initiatief opgepakt, dat werd opgepakt door de zogenaamde coalitie Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw (HOT). De coalitie HOT zet zich in om herstructurering en modernisering in Westland een impuls te geven. Een 104 pagina’s tellend Werkboek Westland is kort geleden uitgebracht. Daarin wordt de wens uitgesproken om in Westland te komen tot uitgeefbare kavels van 3 tot 20 hectaren. Daarover wordt opgemerkt:

“Om de modernisering en herstructurering op gang te brengen moet er letterlijk ruimte worden gemaakt. Per jaar moet 50 hectaren glas geherstructureerd worden. Eerder heeft de gemeente in de Structuurvisie al duidelijkheid gegeven over de ruimtelijk economische strategie. Vruchtgroenteteelt op grote kavels en op minder grote kavels sierteelt en de teelt van vruchtgroenten”.

In de Metropoolregio wordt het accent gelegd op Rotterdam als haven- en industriestad en Den Haag als stad van kantoren en internationale instituten. Door vorenstaande opmerking in de Roadmap Next Economy en het akkoord gaan daarmee door het College van Burgemeester en Wethouders van Westland, wordt gekozen voor een andere richting dan de coalitie HOT kiest.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat zoals pagina 29 de duurzame toekomst voor de glastuinbouw in Westland beschrijft, dat niet in overeenstemming is met het Werkboek Westland en ook niet met de doelstellingen van Greenport Westland-Oostland is?
  • Welke wijze denkt het College de belangen van Westland in de Metropoolregio beter tot zijn recht te doen komen dan nu in de Roadmap Next Economy wordt aangegeven?
  • Wanneer wordt de Raad gekend in dit soort belangwekkende ontwikkelingen waar toch –op termijn- het voortbestaan van het huidige Westland in het geding is?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat ingezet moet worden op de doelstellingen van het Werkboek Westland van oktober 2016 en dat Westland afstand moet nemen van hetgeen hiervoor is aangehaald en op pagina 29 van de Roadmap Next Economy?

bijlage-artikel-26-vraag-269-pag-29-roadmap-next-economy

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top