skip to Main Content

Vragen aan College inzake verstopping en beschadiging riolering door bomen die in openbaar gebied staan

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

20 juni 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake verstopping en beschadiging riolering door bomen die in openbaar gebied staan

 

Vraag 092 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt de laatste tijd veelvuldig benaderd door inwoners die bij hun woning moeten ervaren dat er wortels door de riolering groeien van bomen die op openbare grond staan. Die wortels weten niet waar de perceelsgrens ligt en groeien door naar een stukje riool wat op eigen terrein ligt en wat aansluiting geeft naar het hoofdriool.

De gemeente stelt zich op het standpunt dat dit soort schades niet voor vergoeding in aanmerking komt en de gemeente ook niet herstelt. Dit lijkt niet juist nu het wortels van bomen van –kort gezegd- de gemeente betreft die de schade hebben aangericht.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • In ieder geval lijkt het goed dat de gemeente goed communiceert met onze inwoners en aangeeft wanneer wel en wanneer niet de gemeente verantwoordelijk is voor de beschadiging. Op dat punt bestaat er nog veel onduidelijkheid en het is aan de gemeente om die onduidelijkheid weg te nemen. Is het College het daarmee eens?
  • Waarom wordt de schade niet hersteld, ook als blijkt dat het wortels van openbare bomen zijn?
  • Indien de beleidsregels anders luiden, wordt het dan niet tijd dat de regels veranderen en dat een redelijke benadering door de gemeente wordt gegeven van dit probleem wat nogmaals vaak tot ergernis en ook tot grote problemen bij onze inwoners leidt omdat de riolering het dan gewoon niet goed doet met de nodige gevolgen van dien in de woonhuizen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top