skip to Main Content

Vragen aan het College inzake vervolg op vragen e-mail spoofing

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vervolg op vragen e-mail spoofing (valse identiteit) en verzending nepmails door twee griffiemedewerkers in maart 2016 van 3 maart 2017

Vraag 311 2014-2017

Edelachtbaar College,

Ter aanvulling op vorengenoemde vraag nog het navolgende.

Tijdens de raadsvergadering van 15 november 2016 heeft de Raad de geheimhouding van de rapportages van Hoffmann Bedrijfsrecherche inzake rechtspositie griffier opgeheven. Zie agendapunt 12. Vervolgens heeft de bespreking van de bevindingen plaatsgevonden bij wege van agendapunt 13. Het Hoffmann Bedrijfsrecherche rapport met bijlagen is dan ook openbaar.

Bij die rapportage zat gevoegd een verklaring van een bij de griffie bijna vertrokken medewerker en dat was dezelfde medewerker die ook op 2 september 2016 aan de burgemeester te kennen gaf dat de griffier geheime stukken wenste te verspreiden. In eerdere reacties van de zijde van de burgemeester lijkt het erop alsof er sprake is van één griffiemedewerker, maar er was wel degelijk sprake van twee griffiemedewerkers. De nu nog bij de griffie werkzame griffiemedewerker gaf een verklaring af bij Hoffmann waarvan een kopie wordt ingesloten.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Kan de burgemeester expliciet aangeven hoeveel griffiemedewerkers bij de fraude terzake het verzenden van mails op naam van Commissaris van de Koning Tichelaar betrokken waren?
  • Één griffiemedewerker is planoloog en één medewerker is ICT-expert. Juist? Welke van de twee medewerkers heeft daadwerkelijk het frauduleuze e-mailadres gemaakt en/of gebruikt?
  • Kan de burgemeester reageren op de passage uit de verklaring van de ICT-griffiemedewerker uit het openbare Hoffmann Bedrijfsrecherche rapport:

“Ik wil nog iets melden omdat men dit mogelijk tegen mij kan gebruiken. Ik heb een keer een “grapje” uitgehaald. Wij moeten van …… uit naam van ….. altijd heel veel mailtjes sturen door het hele land. Met name …… had bedacht dat het wel grappig was …. een mailtje terug te sturen uit naam van …….. Toen heb ik een mailtje gespoofed. In het “Van”veld binnen Telnet heb ik een verzonnen e-mailadres van …… ingevoerd. Toevallig bleek dit ook de juiste te zijn. …………. ontving deze mail als testmail en er stond in dat de ……….. niet gecharmeerd was van alle ontvangen mail of woorden van gelijke strekking. …… heeft expres op reply gedrukt, want hij dacht dat de mail bij mij in de mailbox zou komen. Hij had een kort antwoord erbij gezet. De mail kwam niet bij … maar bij …… … Heeft toen de burgemeester gebeld. Uiteindelijk was na het maken van excuses alles weer goed.”

  • Voorts is onze fractie ter ore gekomen dat tegen de betreffende ICT-griffiemedewerker een aangifte gedaan is wegens identiteitsfraude/mailfraude. De aangifte is bekend onder H015.GAN.20993. Is de burgemeester bekend met die aangifte? Is de betreffende ICT-griffiemedewerker op de hoogte van die aangifte?
  • Welke acties zijn te verwachten vanuit de burgemeester naar aanleiding van de nieuwe aangifte? Gaat de burgemeester nu ook aangifte doen wegens identiteitsfraude/mailfraude?
  • Welke afspraken heeft de burgemeester in het verleden gemaakt met de griffiemedewerkers/Werkgeverscommissie inzake mogelijke aangifte, in ieder geval toen bleek dat de Commissaris van de Koning van Drenthe Tichelaar ervan uitging dat burgemeester Van der Tak die aangifte zou gaan doen op het moment dat hij die vanuit Drenthe zou intrekken?
  • Overigens is er ook strafaangifte gedaan tegen de burgemeester zelf door de voormalige griffier. Is de burgemeester daarmee bekend? Het betreft de aangifte van 8 januari 2017, uitgebreid op 6 maart 2017 en bij justitie bekend onder vorenstaand nummer. Als de burgemeester als antwoord op deze vraag geeft dat hij niets weet, dan zal de volledige aangifte bij wege van hernieuwde vraag worden toegezonden.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top