skip to Main Content

Vragen aan het College inzake vervolg vraag extra oprit bij De Tuinen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vervolg op de art.42-vraag van 26 oktober 2016 gevolgen extra oprit bij De Tuinen

Vraag 261 2014-2018

Edelachtbaar College,

Inmiddels is onze fractie wederpartij benaderd door een groot aantal omwonenden van de hellingbaan met de in- en uitrit bij de parkeergarage van het winkelcentrum De Tuinen. Vele bewoners van de Prins Hendrikstraat, Willem van Hooffstraat, VVE Hendrikhoven en de Willem de Sitterstraat geven aan zeer ontevreden zijn over de wijze waarop de communicatie met de Gemeente plaatsvindt en plaatsgevonden heeft en ook over de besluitvorming die al geschied is. Een aantal omwonenden hebben ook bezwaar gemaakt tegen de verlening van de omgevingsvergunning. Inmiddels heeft uw College op 28 oktober 2016 een besluit genomen waarbij verwezen wordt naar het advies van de bezwaarschriftencommissie.

De bewoners zijn verontwaardigd nu heel recent nog een inloop- en informatieavond gegeven is, maar nu blijkt de vergunning al verleend en alles al geregeld was. De inloop- informatieavond heeft dan ook geen enkele invloed gehad op de besluitvorming.

Dit geldt temeer nu wel gebleken is dat de tweede hellingbaan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan en dat dus een binnenplanse vrijstelling nodig was terwijl voor het overige wordt opgemerkt dat de tweede hellingbaan nodig is vanwege overmatige drukte terwijl die zich absoluut niet voordoet ter plaatse en ook wordt geen althans onvoldoende in aanmerking genomen de verwachte verkeersonveilige plaatsen na realisering van de tweede hellingbaan, de overlast die dat teweeg brengt met vrachtwagens en het verminderd woongenot van de bewoners. Ook wordt geen acht geslagen op de zorg van de bewoners dat het laden en lossen nog meer op de weg verschuift, de Willem de Sitterstraat heel moeilijk bereikbaar wordt en het toenemende verkeer langer zal stilstaan en ook bij de woningen een overlast teweeg zal brengen van vervuiling fijnstof en geluidsoverlast. Ook fietsers worden in hun veiligheid bedreigt. Het woongenot van de woningen zal dalen. Beter kan het nieuwe informatiesysteem worden afgewacht en de resultaten daarvan. De bewoners hebben voorts de indruk dat de aanleg nu alles te maken heeft met de komst van de supermarkt.

De financiering zou deels door de Spoorwegpensioenfonds, deels door de Gemeente en deels door BIZ/Winkeliers gebeuren. We hebben begrepen dat de laatsten geen bijdrage willen leveren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat voor zin heeft het om inloopavonden te houden als al een omgevingsvergunning is aangevraagd en ook verleend werd door het College en waarom wordt dit niet aan degene die gebruik maken van de inloopavond bericht?
  • Waarom vindt geen andere afweging van de belangen plaats door uw College dan nu geschied is? Nu geldt alleen maar het belang van de aanvrager en niet het belang van de omwonenden. Waarom heeft uw College geen gedegen afweging gemaakt bij de vergunningverlening in het kader van de binnenplanse vrijstelling en is uw College bereid dat alsnog te doen?
  • In het advies van de commissie wordt aangegeven dat de bezwaar hebbende zonder kennisgeving afwezig was maar hij heeft wel aangekondigd dat hij verhinderd was. Hoe zit dat?
  • Hoe wordt de financiering opgelost nu de ondernemers geen bijdragen meer willen leveren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top