skip to Main Content

Vragen aan het College inzake vervolgvraag Middel Broekweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vervolgvraag Middel Broekweg

Vraag 297 2014-2017

Edelachtbaar College,

De bewoners van de Middel Broekweg aan de zijde van de Molenbroeklaan blijven van oordeel dat de wijze van ontsluiting van hun percelen thans niet goed is en dat komt doordat niet goed doordacht is op welke wijze de Molenbroeklaan werd ingepast in de wegenstructuur, de Jan Frankenlaan kwam (grotendeels) te vervallen en komende vanuit Kwintsheul, hoe de Middel Broekweg kan worden overgestoken. Nu heeft de Provincie en ook het College aangegeven dat keren bij het benzinestation de enige mogelijkheid is. Echter dat is een gevaarlijke mogelijkheid vanwege het daar aanwezige fietspad en het gebrek aan uitzicht. Het College beroept zich op verkeersbesluiten uit 1975 en de toegestane wijziging en aanvullingen daarop sedertdien, waartegen geen bezwaar gemaakt kon worden. De Provincie lijkt niet genegen te zijn serieus te kijken naar het probleem. Het probleem is er wel.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om eventueel in het bijzijn van bewoners nog een keer van gedachten te wisselen met de Provincie, zulks teneinde te bezien of er mogelijkheden zijn om komende vanuit Kwintsheul op een andere wijze de percelen aan de Middel Broekweg te bereiken?
  • Is het College het met onze fractie eens dat het natuurlijk niet echt goed is dat bewoners door een gewijzigde verkeerssituatie waar zij buiten staan, hun percelen niet of nauwelijks kunnen bereiken, terwijl dat voordien wel het geval was?

N.B. We voegen bij de overzichtskaart waarop de percelen en ook de Middel Broekweg, de Jan Frankenlaan en de Molenbroeklaan zijn aangegeven.

bijlage artikel 42-vraag Middel Broekweg 297 kaart

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top