skip to Main Content

Vragen aan het College inzake vervolgvraag Sportlaan De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vervolgvraag Sportlaan De Lier

Vraag 268 2014-2018

Edelachtbaar College,

Over de Sportlaan in de Lier heeft Westland Verstandig al meerdere vragen gesteld. Op 14 december a.s. wordt een informatieavond gehouden. Bij de behandeling in de Commissie Ruimte heeft onze fractie reeds gewezen op andere identieke situaties in Westland waar een 30 km-regime geldt en welke wegen vergelijkbaar zijn met de Sportlaan. Genoemd kunnen worden de Madeweg in Monster en de Kerkstraat in Kwintsheul. Dan is het een kwestie van goed handhaven.

Terecht vragen een aantal bewoners langs de Sportlaan zich dan ook af waarom een dergelijk regime ook niet kan gaan gelden voor de Sportlaan. Ook nu al, voordat de Oostelijke Randweg is aangelegd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met identieke situaties in Westland waar wel een 30 km-regime is ingevoerd en de situaties vergelijkbaar zijn met de Sportlaan?
  • Worden deze alternatieven ook meegenomen bij de informatieavond op 14 december a.s. ?
  • Is het mogelijk om de bewoners langs de Sportlaan een uitnodiging te sturen over de informatiebijeenkomst van 14 december a.s. in de Achtsprong, Sportlaan 47 in De Lier?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top