skip to Main Content

Vragen aan het College inzake verwikkelingen twee halve gemeentehuizen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verwikkelingen twee halve gemeentehuizen

Vraag 276 2014-2018

Edelachtbaar College,

De wethouder heeft ons op 21 december jl. “verblijd” met een memo over de voortgang van de twee halve gemeentehuizen. Dat memo geeft aanleiding tot een aantal vragen, terwijl voor het overige er ook nog twee andere vragen zijn.

Allereerst wordt in het memo melding gemaakt van het heugelijke feit dat het pand aan de Verdilaan en het pand aan de Laan van de Glazen Stad vanaf de kerstperiode wind- en waterdicht is. Iets wat voor de Leuningjes erg problematisch lijkt en in feite voor de gemeente niet haalbaar, lukt wel voor de eigen huisvesting. Hulde!

Voorts blijkt uit het memo dat de uitgaven hoger liggen in verband met het vergroten van het terrein waarop aan de Laan van de Glazen Stad het gemeentekantoor gerealiseerd wordt. Het terrein wordt uitgebreid ten behoeve van een invulling van groen met parkeren. Daarvoor worden extra uitgaven begroot van € 2.1 miljoen. Onze fractie wil weten hoe dat bedrag is samengesteld, wat is de grondwaarde, wat zijn de inrichtingskosten en wat zijn de beheerskosten voor de toekomst? Worden deze opgenomen in de gebruiksvergoeding die aan de bouwer betaald moet gaan worden gedurende 25 jaar? Dit is de eerste vraag die gesteld wordt.

De tweede vraag betreft de laatste regel waarin staat: “Op 1 juli 2017 worden beide panden door consortium de Groene Schakel opgeleverd waarna de gemeente de panden zo snel mogelijk zal betrekken”. Dit wijkt af van eerdere berichten dat per 1 juli 2017 de verhuizing afgerond zou zijn. Binnen de gemeentelijke organisatie gonst het van geruchten dat de datum van 1 juli voor de daadwerkelijke verhuizing niet gehaald zal worden in verband met de inrichting en met name de ICT-voorzieningen. Wanneer vindt de daadwerkelijke verhuizing plaats en wanneer worden de panden daadwerkelijk in gebruik genomen en dat compleet? Dit is de tweede vraag.

De derde vraag houdt verband met de geheimhouding van het complete gemeentehuisdossier tot nog toe. Die geheimhouding heeft nu toch lang genoeg geduurd en kan net als bij het asbestdossier screening gaan plaatsvinden van stukken die wel en niet openbaar zijn. Wanneer kan dat plaatsvinden? Onze fractie overweegt met een initiatiefvoorstel te komen voor de eerste raadsvergadering van januari, zulks teneinde de geheimhouding op te heffen behoudens wellicht enige stukken die met een goede onderbouwing geheim moeten blijven. Dit is vraag drie.

De laatste vraag heeft betrekking op de gemeentelijke organisatie. Het is algemeen bekend dat een aantal arbeidsplekken komen te vervallen doordat de twee halve gemeentehuizen in gebruik genomen zullen gaan worden. Is daar duidelijkheid over en weten de betreffende personen ook wat hen te wachten staat? Gaarne gedetailleerd een overzicht van de arbeidsplekken die komen te vervallen en onze fractie gaat ervan uit dat er geen sprake zal zijn van gedwongen ontslagen ten gevolge van het betrekken van de twee halve gemeentehuizen. Kan het College dit bevestigen? Zo niet, dan uitvoerig aangeven wat er dan wel gaat gebeuren. Onze fractie meent dat het betrekken van de twee halve gemeentehuizen absoluut niet mag leiden tot gedwongen ontslagen. Is dit een uitgangspunt wat uw College deelt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top