skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake verzet tegen windmolenpark op zichtafstand van kust en de mogelijke komst van twee giga trafostations

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verzet tegen windmolenpark op zichtafstand van kust en de mogelijke komst van twee giga trafostations nog groter dan het nu bestaande station langs de Wippolderlaan

 

Vraag 204 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Op 6 juli jl. heeft de presentatie plaatsgevonden aan de Commissie Ruimte en EFO waarbij de plannen van de minister zijn toegelicht om op zichtbare afstand van de Nederlandse en dus ook de Westlandse kust, een enorm aantal windturbines te plaatsen en voorts het plan om mogelijk het bedrijf van orchideeënkwekerij Ter Laak om te zetten tot trafostation nog groter dan het nu al aanwezige station aan de Wippolderlaan.

 

Onze fractie vindt beide plannen slecht voor Westland. Het mooie van de zee is natuurlijk dat er vrij uitzicht is en het is niet de bedoeling dat ’s avonds en ook op heldere dagen windmolens aan de horizon zichtbaar zijn en ’s avonds lichtjes. Er is een alternatief, namelijk de windturbines te plaatsen bij IJmuiden-ver. Dat is een locatie die vlakbij de territoriale wateren van Engeland zich bevindt. IJmuiden-ver levert voor de rest geen problemen op voor het scheepvaarverkeer en er zijn überhaupt geen andere problemen. De zee is daar dieper, dus er moet meer geïnvesteerd worden, maar welk bedrag dat is, is ongewis. De andere kustgemeenten onder leiding van burgemeester Wienen van Katwijk, betwijfelen of de meerkosten tussen € 1 miljard en € 3 miljard zoals de ministers die noemt als voor IJmuiden-ver gekozen wordt, juist zijn. Zij geven aan dat de meerkosten veel minder zijn. Er zal ook een meeropbrengst zijn omdat de wind daar meer van invloed is, terwijl ook de betreffende windturbines hoger gemaakt kunnen worden omdat zij niet zichtbaar zijn, noch vanuit de Engelse kust noch vanuit de Nederlandse kust. Met ander woorden, behalve nadelen zijn er ook vele voordelen. In ieder geval zal de Nederlandse kust verschoond blijven van een blijvend obstakel aan de horizon.

 

Als de minister zijn zin krijgt en de elektriciteit gebracht wordt naar de locatie Ter Laak, dan betekent het dat aan beide zijden van de Wippolderlaan en bij de poort van Westland trafostations zichtbaar zijn. Dit vinden wij onwenselijk daar waar Westland Verstandig graag zou zien dat de “poorten van Westland” een groene uitstraling hebben, hetgeen de aantrekkelijkheid van Westland zal vergroten. Één van de speerpunten van uw College is toch de aantrekkelijkheid van Westland te vergroten. Daar is Westland Verstandig het roerend mee eens, dus meer groen in de kernen, meer groen bij de toegangspoorten van Westland. De plannen van de minister staan daar haaks op.

 

De fractie van Westland Verstandig gaat ervan uit dat medio augustus door uw College direct zienswijzen worden ingediend tegen beide plannen. Eerder heeft onze fractie dat al gedaan tegen de voormelding/MER en die zienswijzen zijn nu behandeld en worden weer meegenomen in de verdere procedure.

 

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat direct nadat dat mogelijk is zienswijzen moeten worden ingediend door de gemeente Westland tegen beide hiervoor genoemde plannen?
  • Op 6 juli is aangegeven dat de gemeente Westland in ieder geval advies moet uitbrengen. Hoe zal dat advies luiden? Aangenomen mag toch worden dat beide adviezen zwaar negatief zullen zijn?
  • Voor wat betreft de locatie Ter Laak is slechts sprake van een optie. In Midden-Delfland zouden twee locaties door de minister geschikt worden bevonden. Dit betekent in ieder geval dat Westland doorkliefd moet worden met een ondergrondse leiding waarvan niet duidelijk is wat de magnetische uitwerkingen zullen zijn. Gaat uw College zich ook verzetten tegen de twee mogelijk aangewezen locaties op het gebied van Midden-Delfland?
  • Tijdens de informatiebijeenkomst is er een beetje vaag aangegeven dat er geen magnetische uitstraling zal plaatsvinden van de leiding die in de grond ligt. Door inwoners van Loosduinen en Kijkduin is dat uitgezocht en zij menen dat er wel schade voor de volksgezondheid dreigt. Heeft uw College hier een mening over en is dat door uw College al nader bezien? In dit verband moet er ook op gewezen worden dat het niet alleen gaat om het daadwerkelijk gevaar, maar ook het potentiële gevaar en de invloed die dat op het gevoel van mensen heeft. Het komt natuurlijk vaker voor dat pas vele tientallen later gewezen wordt op de gezondheidsschadelijke werking van iets, terwijl alle instanties en alle onderzoeken in het verleden uitwezen dat geen sprake was van gezondheidsschade. Dan vele jaren later komt men daar weer op terug en zijn er wel een aantal mensen daardoor ernstig getroffen in hun gezondheid. Op dat punt moet dus geen risico gelopen worden.
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat überhaupt het netwerk niet in Kijkduin moet aanlanden en vervolgens zich naar Westland of Midden-Delfland moet gaan begeven, maar dat het netwerk naar de Maasvlakte zich moet gaan begeven en dat bezwaren van het Havenbedrijf en anderen die louter gebaseerd zijn op economische belangen, niet valide zijn? Is het College bereid om eventueel met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf overleg te voeren zodat zij alsnog akkoord gaan met de aanlanding op de Maasvlakte? De Maasvlakte heeft uitsluitend een industriële functie en daar hoort een trafostation van een omvang zoals thans voorzien thuis. Is het College het hiermee eens?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top