skip to Main Content

Vragen aan College inzake verzoek om routeplan bevoorrading winkelcentrum ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

 

3 juni 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake verzoek om routeplan bevoorrading winkelcentrum ‘s-Gravenzande

 

Vraag 002 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt veelvuldig benaderd door inwoners die aangeven dat de gemeente beloofd heeft dat er een routeplan voor bevoorrading naar en van het winkelcentrum ’s-Gravenzande komt. Nu komen de vrachtwagens van alle kanten en wellicht is het goed om op korte termijn te werken aan een dergelijk routeplan. Ook zou een gedachte kunnen zijn om alleen maar te laten bevoorraden met kleinere auto’s zoals dat in andere gemeenten al het geval is.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bereid om een routeplan voor de bevoorrading van het winkelcentrum ’s-Gravenzande op te maken en direct ten uitvoer te brengen?
  • Is het een suggestie om alleen maar met kleinere auto’s te laten bevoorraden zoals dat ook in andere centra het geval is?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top