skip to Main Content

Vragen aan College inzake verzoek verwijdering bouwhekken Kwintsheul

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verzoek verwijdering bouwhekken Kwintsheul

Vraag 359 2014-2017

Edelachtbaar College,

Minstens één andere politieke partij heeft een artikel 42-vraag gesteld over het weghalen van bouwhekken rond de supermarkt in Kwintsheul die maar niet in gebruik genomen wordt. De huidige situatie bestaat nu al meer dan een half jaar. Inwoners van Kwintsheul maken onze fractie erop attent dat de bouwhekken inmiddels een definitief karakter gekregen hebben en dus omgevingsvergunningsplichtig zijn. Immers de bouw is al lang gereed, terwijl de bouwhekken gewoon blijven staan en dat blijkbaar ter afscherming van het parkeerterrein, zodat de inwoners van Kwintsheul daar geen gebruik van kunnen maken. Uiteraard wordt zeer negatief gedacht over de ontwikkelaar die op deze wijze blijkbaar een machtsspelletje speelt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met onze fractie eens dat voor de hekken zoals er nu staan een omgevingsvergunning nodig is? Is deze aangevraagd, kan deze verleend worden en is het College bereid om handhavend op te treden, zodat in ieder geval de hekken weg gaan en van de parkeerruimte gebruik gemaakt kan worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top