skip to Main Content

Vragen aan College inzake voortbestaan RK begraafplaats Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

17 november 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake voortbestaan RK begraafplaats Naaldwijk

 

 

Vraag 951 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Op dit moment is er discussie ontstaan over de status van de huidige RK begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk. Een aantal zaken dient opgehelderd te worden om precies te kunnen beoordelen wat de status is omdat daar nogal veel onduidelijkheid over bestaat.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Heeft het College een besloten verklaring afgegeven nadat gedurende tien jaar geen begravingen hebben plaatsgevonden? Zie artikel 44 van de Wet op de lijkbezorging. Zo ja, wanneer is dat gebeurd en zo neen waarom is dat niet gebeurd?
  • Is het besluit van de sluiting ook aan de belanghebbenden bericht, dat wil zeggen aan nabestaanden van degenen die op de begraafplaats begraven liggen?
  • Is het register van deze bijzondere begraafplaats bij de opheffing daarvan overgebracht naar het archief van de gemeente? Zo ja, wanneer is dat gebeurd? Zo neen, waarom is dat niet gebeurd?
  • Kan dat register eventueel geanonimiseerd worden verstrekt?
  • Is het besluit tot sluiting onherroepelijk geworden?
  • Heeft het College zich er van overtuigd dat de begraafplaats 20 jaar lang onaangeroerd, nadat de begraafplaats gesloten is, erbij heeft gelegen?

Gezien de urgentie van de vraag zou onze fractie het op prijs stellen als de antwoorden eerder gegeven worden dan de gebruikelijke termijn. Dit ook vanwege de maatschappelijke onrust die op dit moment bestaat en de grote aanhang van de petitie die er geweest is.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top