skip to Main Content

Vragen aan College inzake voortgang initiatief Woongroep Naaldwijk naast de Naaldhorstlocatie

30 mei 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake voortgang initiatief Woongroep Naaldwijk naast de Naaldhorstlocatie

 

Vraag 214 2022-2026

Edelachtbaar College,

Kort geleden hebben wij aandacht gevraagd voor het initiatief van de Woongroep Naaldwijk voor het perceel eigendom van de gemeente naast de Naaldhorst, voor de bouw van één of twee woongroepgebouwen. Voorzover wij begrijpen, stagneert een en ander omdat de kavel aangeboden zou moeten worden aan één van de wooncorporaties en voorts Pieter van Foreest, die voorlopig niet bouwt, maar wel aanspraak maakt op delen van de gronden van de gemeente.

Niet duidelijk is wat Pieter van Foreest exact van plan is en op welk deel van de gronden van de gemeente aanspraak gemaakt zou kunnen gaan worden. Vaststaat dat inmiddels Pieter van Foreest niet alle gronden van de gemeente nodig heeft en er wel ruimte overblijft voor het realiseren van een wooncomplex.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Hoe staat het met de uitvoering van de motie dat op het perceel rondom de Naaldhorstlocatie het woongroep-initiatief Naaldwijk meerdere complexen zou kunnen realiseren?
  2. Is het juist dat de gronden eerst aan de wooncorporaties moeten worden aangeboden en hoe is dat mogelijk, omdat hier een concreet voornemen bestaat dat belangrijker lijkt te zijn dan initiatieven door onze wooncorporaties gezien de uitgangspunten die de Raad gesteld heeft, te weten dat de woongroep-initiatieven in Westland gestimuleerd moeten worden en ook geholpen en gefaciliteerd moeten worden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top