skip to Main Content

Vragen aan College inzake voortgang Verkadelocatie Kwintsheul

6 mei 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake voortgang Verkadelocatie Kwintsheul

 

Vraag 210 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie bereiken wederom berichten dat de verdere voortgang om appartementenbouw mogelijk te maken op de Verkadelocatie, wederom stagneert. Onze fractie vindt dat niet wenselijk en vindt dat dit soort locaties bij voorrang moeten worden ingezet voor bestrijding van de woningnood in Westland, vooral bij starters en senioren. Dit soort locaties, centraal gelegen in Kwintsheul, zijn uitermate geschikt voor woonbestemming.

Westland Verstandig vindt dan ook dat de gemeente en zeer meewerkende houding moet hebben bij eventuele plannen die worden ingediend en niet te formalistisch zich moet opstellen, maar in de “meewerkstand” moet schieten op het moment dat dit soort plannen worden aangereikt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Hoe staat het nu met de voortgang van de woningbouwplannen op de Verkadelocatie in Kwintsheul?
  2. Waar zitten op dit moment nog naar het oordeel van het College knelpunten waardoor een vlotte realisering niet plaatsvindt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top