skip to Main Content

Vragen aan College inzake voortgang Witte Brug-ontwikkeling

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

23 juni 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake voortgang Witte Brug-ontwikkeling

 

Vraag 094 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

In Westland bestaat een zeer grote vraag naar woningen met zorg waar senioren in kunnen wonen. Een van de potentiële locaties is de Witte Brug in Poeldijk, welke al weer enige tijd geleden gekocht is door een ontwikkelaar. De ontwikkelaar zou gedwongen worden om woningen met zorg te gaan realiseren.

Uit Poeldijk krijgen we geregeld navraag hoe het nu met het plan staat omdat er al geruime tijd stilte is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat zijn de recente ontwikkelingen van de nieuwbouw bij de Witte Brug en kan nog steeds bevestigd worden dat daar seniorenwoningen met zorg op maat gaan komen?
  • Wanneer wordt voorzien dat de eerste paal geslagen wordt, nu het toch om een eenvoudige bestemmingsplanwijziging gaat die naar het zich laat aanzien weinig weerstand zal oproepen en dus er geen al te grote beletselen zouden moeten zijn om snel tot actie over te gaan?
  • Is met de ontwikkelaar al overeenstemming bereikt over de anterieure overeenkomst en de bouw alsmede de zekerheid dat Westlandse inwoners van de betreffende nieuwe woningen gebruik kunnen gaan maken?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top