skip to Main Content

Vragen aan College inzake vrachtverkeer door Naaldwijk

9 juli 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake vrachtverkeer door Naaldwijk

 

Vraag 233 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een betrokken inwoner van Naaldwijk die zich zorgen maakt over het vrachtverkeer door Naaldwijk.

Sinds kort is het vanaf de kruising Geestweg met de Zand en Waterweg verboden voor vrachtwagens om de Geestweg op te rijden. Deze zone loopt van de Geestweg over de Opstalweg tot de Galgeweg.

Het vrachtverkeer wordt nu dus gedwongen om op de kruising van de Geestweg met de Zand en Waterweg linksaf door de woonwijk te gaan rijden. Deze route loopt door de nieuwbouwwijk Woerdblok met veel kleine kinderen en een grote basisschool waarbij de kinderen een zebrapad moeten gebruiken om bij de school te komen. En daar worden nu alle vrachtwagens overheen geleid. Dat lijkt geen goede oplossing.

Waarom wordt de gehele Geestweg niet afgesloten voor vrachtverkeer bij de kruising Grote Achterweg?

Op de kruising van de Galgeweg met de Opstalweg staat het bord verboden voor vrachtwagens ná de kruising op de Opstalweg. Er staat géén vooraankondiging op de Galgeweg dat de Opstalweg verboden is voor vrachtverkeer. Dit werkt dus niet want de vrachtwagenbestuurders draaien de Opstalweg op en zien dan pas het bord. Dan gaan ze niet meer keren.

Overigens wordt op de Geestweg en de Opstalweg voortdurend het verbod genegeerd.

Terecht wordt erop gewezen dat vrachtverkeerverbodsborden te laat zichtbaar zijn en meestal staan de vrachtwagens al op Opstalweg komende van de Galgeweg, zodat ze niets anders meer kunnen doen dan doorrijden. Het gevolg is dat de Opstalweg waar ook een aantal scholen op uitkomen, onnodig gevaarlijker wordt door het vrachtverkeer. Handhaving geschiedt niet of ternauwernood. Een dergelijk verbod zou gemakkelijk vooraangekondigd kunnen worden op de Galgeweg / Naaldwijkseweg, zodat een vrachtwagenchauffeur tijdig rekening kan houden met een verbodsbord.

Voorts is het niet gewenst dat de Zand en Waterweg -een weg door een woongebied- als doorgaande vrachtwagenverkeersroute gebruikt wordt terwijl die weg daarvoor volstrekt niet geschikt is. Er zou een andere route moeten komen. Het College is bezig met een verkeerscirculatie plan voor Westland dat eind van dit jaar gereed is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College doende om in het kader van het nieuwe verkeerscirculatieplan een nieuwe vrachtwagenroute door Naaldwijk te zoeken?
  2. Is het College bereid om in ieder geval op korte termijn te komen met een vooraankondigingsbord aangevende een komend inrijverbod voor vrachtwagens, zodat bijtijds rekening gehouden wordt met een inrijverbod?
  3. Op welke wijze gaat het College de participatie van onze inwoners organiseren voor het Westlandse verkeerscirculatieplan?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top