skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake vrachtwagenverkeersoverlast ter hoogte van de Middel Broekweg/Dreeslaan/ Pijletuinenweg in Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake vrachtwagenverkeersoverlast ter hoogte van de Middel Broekweg/Dreeslaan/ Pijletuinenweg in Naaldwijk

 

Vraag 216 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie is wederom benaderd door een aantal omwonenden, maar nu van het deel van de Middel Broekweg achterzijde Dreeslaan, gelegen in de buurt van de nieuwe rotonde aan de Pijletuinenweg in Naaldwijk. Die bewoners beklagen zich er ernstig over dat er te veel vrachtverkeer gebruik maakt van dat deel van het centrum van Naaldwijk. Door de aanleg van de rotonde hebben de bewoners ook de weg een flink eind naar zich toe zien komen. Contacten met de gemeente hebben helaas tot niets geleid en alhoewel de bewoners zelf geïnvesteerd hebben in maatregelen rondom hun woning om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, is die overlast er nog steeds. Ook hebben bewoners zelf geluidsschermen in hun tuinen aangebracht. Het gewone autoverkeer is nog te doen, maar het gaat vooral om de vele vrachtwagens die gebruik maken van dat deel van Naaldwijk. Ook die bewoners vinden dat de Middel Broekweg en de Kruisbroekweg vrachtverkeervrij gemaakt moet worden. Er zijn voldoende mogelijkheden gecreëerd inmiddels door de gemeente Westland om het vrachtverkeer anders te leiden en het beste zou zijn natuurlijk dat zij richting Westerlee rijden om daar uiteindelijk op de Hoeksebaan terecht te komen. De meeste vrachtwagens moeten naar Hoek van Holland.

 

Eerder is al aangegeven door onze fractie dat qua rijtijd het niet heel veel uitmaakt of men enigszins om moet rijden ofwel door het centrum van Naaldwijk moet rijden met alle stoplichten en overige vertragingen van dien. Voorts is er tijdens schooltijden natuurlijk een volstrekt onacceptabele situatie aanwezig ter hoogte van de Secretaris Verhoeffweg waar dagelijks vele honderden fietsers oversteken.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bereid om een vrachtwagenverbod voor de Middel Broekweg/Kruisbroekweg richting politiebureau in te voeren? Heeft het College bekeken wat de gevolgen van een dergelijk vrachtwagenverbod zijn? De Piet Struijkweg is toch grotendeels aangelegd om Naaldwijk te ontzien van vrachtverkeer? Is dat nu dan niet meer het geval?
  • Ook de Hoeksebaan en alle wegenstructuren eromheen zijn op dit moment niet echt overbezet wat vrachtverkeer betreft. Is het niet zinvol om te bezien in hoeverre vrachtverkeer op die wijze kan worden omgeleid?

 De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top