skip to Main Content

Vragen aan het College inzake vreemde oplossing voor toegang van de nieuwbouwwijk Juliahof naar Herenstraat in Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vreemde oplossing voor toegang van de nieuwbouwwijk Juliahof naar Herenstraat in Wateringen

Vraag 281 2014-2018

Edelachtbaar College,

De wethouder zou onderzoek doen op welke wijze het beste een voetpad kan worden aangelegd tussen Juliahof en de Herenstraat in Wateringen. Inmiddels heeft de behandeling in de commissie plaatsgevonden en blijkbaar wil de wethouder in het kader van de uitvoering van de beheersplannen toch het bruggetje en het pad realiseren ondanks terecht grote weerstand van omwonenden. Bij deze vraag worden de handtekeningen gevoegd van die omwonenden. Alternatieven werden van de hand gewezen omdat deze niet geschikt zouden zijn. Vandaar dat we nog maar een keer deze vraag schriftelijk aan het College voorleggen. Het kan en mag toch niet zo zijn dat op een strook grond die daar absoluut niet geschikt voor is –zie nogmaals de bijgevoegde foto’s- en waar een groot aantal vooral oudere mensen de dupe van worden in de Bakkershof, nu plek is om het voetpad en brug te maken. Het mag en kan toch ook niet zo zijn dat alle alternatieven om die reden worden weggewoven. Uiteraard is het prima dat Juliahof een korte toegang krijgt tot de Herenstraat, maar niet op deze wijze.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan per alternatief bezien worden waarom dit niet kan? Het recht doortrekken van de nu bol staande brug zou ook voor andere bewoners van de Bakkershof en de directe omgeving een goede zaak zijn. Wordt dit door het College erkend?
  • Is het College bereid om met alle omwonenden eens een keer ter plaatse een rondje te maken om de alternatieven door te nemen? De rondvraag waar nauwelijks of geen antwoord op gegeven werd door de wethouder tijdens de commissievergadering wordt bijgevoegd en ook die vragen zouden we graag schriftelijk beantwoord zien worden. Ik voeg de vragen bij en verwijs daar kortheidshalve naar.
  • De wethouder gaf nog aan dat er een omgevingsvergunningsprocedure nodig is. Is de wethouder bereid toe te zeggen dat de bewoners van de Bakkershof exact van de verdere procedurele stappen op de hoogte gehouden worden middels een brief, zodat zij op tijd wederom van hun gevoelens kunnen doen blijken?

 

 

bijlage art. 42-vraag 281 Bakkershof rondvraag`

bijlage art. 42-vraag 281 handtekeningen

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top