skip to Main Content

Vragen aan College inzake Waar is de klok bij de Heenweg gebleven?

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

30 augustus 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Waar is de klok bij de Heenweg gebleven?

Vraag 1097 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners die plotsklaps tijdens groenonderhoud de al vele tientallen jaren klok zagen verdwijnen. Verzoeken om opheldering en terugplaatsing leverden niets op dan alleen maar vervelende opmerkingen vanuit de gemeente. Vandaar dat onze fractie benaderd werd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waar is de Heenwegklok gebleven en waarom werd die weggehaald?
  • Wanneer komt die klok weer terug en waarom is dat niet al eerder gedaan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top