skip to Main Content

Vragen aan het College inzake de waardering van € 100,– voor de mantelzorgers en de problemen bij het aanvragen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake de waardering van € 100,– voor de mantelzorgers en de problemen bij het aanvragen

Vraag 272 2014-2018

Edelachtbaar College,

Recentelijk is besloten om € 100,– aan iedere Westlandse mantelzorger te voldoen teneinde zo de waardering van de gemeente te laten blijken. Op zich prima, maar niet voldoende.

Westland Verstandig heeft eerder al haar zorgen uitgesproken over de wijze waarop een en ander procedureel wordt aangepakt. Op de site van de gemeente wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid om € 100,– te ontvangen. Vervolgens begint echter een barre zoektocht. Het feit dat iemand als mantelzorger erkend wordt, is de garantie voor het in aanmerking komen voor de vergoeding. Ervaring en onderzoek wijzen uit dat na een paar keer doorklikken er een formulier moet worden ingevuld om allerlei zaken bekrachtigd te krijgen. Op de site wordt ook vermeld dat als je niet via internet, maar via de post de aanvrage doet er geen bewijs van ontvangst van de aanvraag wordt ontvangen, omdat dat te veel moeite en kosten zou zijn. Gevreesd moet worden dat veel mantelzorgers niet eens beginnen aan het aanvragen dan wel afhaken als ze zien wat voor grote moeite het allemaal kost. Zie www.gemeentewestland.nl, zorg-ondersteuning/mantelzorg.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom heeft het College gekozen voor deze procedure en niet voor een veel gemakkelijker procedure van aanmelden, controleren en uitbetalen?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de ingewikkeldheid van het proces met zich medebrengt dat vele mantelzorgers geen aanvrage zullen doen dan wel zullen afhaken bij hun pogingen het bedrag van € 100,– te krijgen?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top