skip to Main Content

Vragen aan College inzake wandelpaden Julianapark ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

23 augustus 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake wandelpaden Julianapark ‘s-Gravenzande

 

Vraag 020 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door veel gebruikers van de wandelpaden in het Julianapark in ’s-Gravenzande. Die liggen erg ongelijk en met name mensen met een beperking kunnen daardoor amper nog gebruik maken van de wandelpaden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan daarnaar gekeken worden en kan dat gefatsoeneerd worden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top