skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Wanneer Komt Het Drieluik Weer Terug?

Vragen aan College inzake wanneer komt het Drieluik weer terug?

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

3 juli 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wanneer komt het Drieluik weer terug?

 

Vraag 719 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie wordt benaderd door een aantal bewoners die zich afvragen wanneer het Drieluik uit de opslag komt en weer in een publieke ruimte wordt geplaatst. Op dit moment staan alle ontwikkelingen stil. Het kunstmuseum is nog een heel eind weg en gezien de omvang van het Drieluik is het de vraag of daar plaats voor is.

Ook zal het oude gemeentehuis pas na 2020 weer open gaan, mogelijkerwijs als theehuis.

De vraag is dan ook:

  • Ziet het College kans om het Drieluik wat erg met ’s-Gravenzande verbonden is, al of niet tijdelijk ergens neer te hangen op een plek die wel algemeen toegankelijk is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top