skip to Main Content

Vragen aan College inzake wanneer trekt Westland er ook de stekker uit

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

8 september 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wanneer trekt Westland er ook de stekker uit

 

Vraag 1105 2018-2022

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig is vóór nascheiding en is tegen bronscheiding met alle bakken, restafval 1 keer in de 3 weken ophalen, zakken aan de lantaarnpalen etc. Steeds meer gemeenten gaan over op zogenaamde nascheiding en dat betekent dat het afval gewoon ingezameld wordt met 1 bak –liefst ondergronds- en dat dan vervolgens door een installatie het pbd uit het restafval wordt gehaald. Uit onderzoek blijkt dat deze methode veel effectiever is en niet alleen wordt er dan meer gescheiden, maar ook de kwaliteit van het afval is beter, wat dan weer goed is voor het hergebruik. Utrecht zal overschakelen van bronscheiding naar nascheiding voor medio 2022. Bijgaand een artikel.

bijlage artikel 42-vraag 1105 artikel Utrecht

Nascheiding zal ook een einde maken aan terechte gemopper van onze inwoners die geen zakken aan lantaarnpalen willen en ook verlost willen worden van de vele bakken die zij bij hun huis moeten stallen en problemen ondervinden van het ophalen 1 keer in de 3 weken van het restafval. Dat laatste zou volgens wethouder Snijders ook wel eens 1 keer in de 6 weken kunnen worden. Met belangen en wensen van onze inwoners wenst hij geen rekening te houden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om bij Utrecht navraag te doen waarom halverwege 2022 de hele stad overgestapt moet zijn op nascheiding in plaats van bronscheiding?
  • Is het College bereid om de kosten van een dergelijke omschakeling in beeld te brengen ten behoeve van de Raad en de inwoners?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top