skip to Main Content

Vragen aan College inzake watergangen ‘s-Gravenzande

3 juni 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake watergangen ‘s-Gravenzande

Vraag 215 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie heeft inmiddels na melding van een attente inwoner een rondgang gemaakt per fiets door delen van ‘s-Gravenzande om de watergangen te bekijken. Daarbij viel op dat delen daarvan bewegingsloos en schijnbaar vies water bevatten met heel kroos rond de duikers die onder de wegen zijn. Ook komt er geen vis voor in het water en dat was jaren geleden echt anders. Foto’s van sloten ter hoogte van de Populierenstraat en Esdoornstraat worden bijgevoegd als bijlage 1.

Bijlage 1 bij artikel 42-vraag 215

Voorts werd bezocht de sloot tussen het tennispark en het bedrijventerrein Teylingen en daar lijken in het water resten van stoffen te zitten die daar vele jaren geleden zijn geloosd. Ook die sloot lijkt geen leven te bevatten en gezien de kleur van het water zou daar op korte termijn naar gekeken moeten worden. Ook van dat water en omgeving worden foto’s bijgevoegd (bijlage 2).

Bijlage 2 bij artikel 42-vraag 215

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bekend met de hierboven genoemde situaties? Zo neen, kan het College daarnaar op korte termijn kijken? Zo ja, waarom is geen actie ondernomen?
  2. Wie is verantwoordelijk voor deze waterkwaliteit? Mocht dat Delfland zijn, wil het College dan direct actie ondernemen richting Delfland. Mocht het de gemeente zelf zijn, wil het College dan actie ondernemen?
  3. Is het College bereid om onderzoek te doen naar het water tussen het tennispark en het bedrijventerrein en de uitslag daarvan aan de Raad te berichten?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top