skip to Main Content

Vragen aan College inzake wederom chaos afvalinzameling

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

18 oktober 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wederom chaos afvalinzameling

 

Vraag 1131 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

Op zaterdag jl. kregen wij foto’s binnen uit De Lier waaruit blijkt dat inwoners de zakken van de lantaarnpalen hebben gehaald omdat het niet langer meer doenlijk was en in het bushokje hebben gedumpt. Vorige week maandag zijn de zakken opgehaald, maar in de loop van de week zijn de palen weer volgehangen met deze zakken. De volgende ophaaldag is maandag 25 oktober.

bijlage artikel 42-vraag 1131 zakken in bushokje De Lier

Hetzelfde gebeurde aan de Kerklaan in De Lier waar ook al diverse zakken aan de lantaarnpalen waren opgehangen. Uiteraard geen gezicht. Ten tijde van het dicteren van deze vraag op zondag liggen de zakken er nog steeds.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Heeft het College dit ingecalculeerd en wat wordt hier tussentijds aan gedaan? Meldingen van burgers leiden tot niets dan alleen “er wordt aan gewerkt en we kunnen er ook niets aan doen”, maar dat zijn naar ons oordeel niet de correcte antwoorden waar onze inwoners op staan te wachten.
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit een onnodige verrommeling van de leefomgeving van onze inwoners is, die gemakkelijk voorkomen had kunnen worden door andere beleidskeuzes te maken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top