skip to Main Content

Vragen aan College inzake wederom klachten over Regiotaxi

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

1 december 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake wederom klachten Regiotaxi

 

Vraag 037 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen weer geregeld klachten binnen over Regiotaxi. Zo wil een inwoner met Regiotaxi naar Zoetermeer, maar die kreeg te horen dat het niet mogelijk is omdat ze geen speciale stempel had en dus maar met Valys moest reizen. Dit komt vaker voor dat mensen geweigerd worden.

Voorts geeft het op tijd werken van Regiotaxi wederom problemen. Een en ander is al eerder doorgegeven aan het College, maar daarop werd niet gereageerd. Tot nog toe is er geen verbetering opgetreden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom worden de spelregels van het gebruik van Regiotaxi gewijzigd?
  • Kan het College nog een tandje extra erbij zetten, zodat Regiotaxi inderdaad mensen op tijd ophaalt en dat er geen onnodige irritatie ontstaan en ook dat ziekenhuis- en of artsenbezoeken niet in het honderd lopen door een slecht functionerende Regiotaxi?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top