skip to Main Content

Vragen aan College inzake wederom opmerkingen en klachten over slecht beheer openbaar groen van de gemeente Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

2 juni 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wederom opmerkingen en klachten over slecht beheer openbaar groen van de gemeente Westland

 

Vraag 1046 2018-2022

 

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt thans overstelpt met klachten van inwoners die aangeven dat het groenonderhoud te wensen overlaat. Uiteraard is het op dit moment erg groeizaam weer, maar dat mag toch niet als een verrassing komen.

Zo bijvoorbeeld de speeltuin bij de Heliotroop in ’s-Gravenzande. De gemeente heeft blijkbaar moeite met een beetje onderhoud. Bijgaand de foto’s die ons worden aangereikt. Bewoners hebben in het verleden het College gevraagd om het betreffende stuk gras zelf bij te houden in het kader van Right to Challenge, maar de gemeente is daar niet op ingegaan.

bijlage artikel 42-vraag 1046 foto’s groen speeltuin Heliotroop

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Waarom wordt niet beter beheer gevoerd van het openbaar groen, ook in deze groeizame tijd die vooraf uiteraard te verwachten is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top