skip to Main Content

Vragen aan College inzake wederom overlast Oleander 22 Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wederom overlast Oleander 22 Naaldwijk

375 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie is wederom benaderd door een aantal bewoners van de Oleander die in steeds ernstiger mate overlast ervaren van 9 arbeidsmigranten die woonachtig zijn aan de Oleander 22 in Naaldwijk. Niet alleen de directe buren hebben enorme overlast, maar ook andere bewoners van de Oleander. Dit kan niet meer op deze wijze doorgaan. Klachten bij de politie, vooral in de avond en nachtelijke uren, leveren geen gevolg op omdat de politie niet meer in Naaldwijk gehuisvest is. De politie geeft aan later wellicht een keer langs te komen, maar dan is het natuurlijk te laat en voorts komt de politie dan helemaal niet. Op deze wijze wordt de buurt onleefbaar en dat kan niet. Weliswaar staan 6 arbeidsmigranten geregistreerd in de woning, maar er wonen er feitelijk 9. Vooral ’s avonds en in de nacht veroorzaken zij veel herrie en overlast en ook bezoekers doen dat. Voorheen was het een hele rustige woonbuurt en dit dient door het College niet getolereerd te worden. Het uitzendbureau volstaat met te berichten dat de betreffende arbeidsmigranten dit soort gedrag niet mogen vertonen, maar doen daar verder ook niets aan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het normaal, zoals uw College al eerder geprobeerd heeft aan te geven, dat er 9 arbeidsmigranten in een woning als deze feitelijk woonachtig zijn?
  • Is het normaal dat als er dan overlast is, er niet wordt opgetreden door de politie, noch door de gemeente en klachtmeldingen gewoon terzijde worden geschoven?
  • Is dit nou het veilige Westland wat we zo graag met z’n allen willen en is dit nou het bewijs dat onze burgemeester de veiligheid en het rustig leefgenot van alle Westlanders probeert te waarborgen?
  • Waarom wordt hier niet lik op stuk beleid toegepast en bij gebleken overlast handhavend opgetreden door verwijdering van de betreffende personen een de aankondiging aan het uitzendbureau dat er geen gebruik meer gemaakt kan worden van de woning?
  • Is hier toepassing van de ASO-wet en de inmiddels gewijzigde APV-verordening op zijn plaats?
  • Gezien de urgentie zou ik gaarne zien dat deze vragen sneller beantwoord worden dan de termijn die daarvoor staat. De situatie is echt onhoudbaar en onleefbaar en wij vinden dat de bewoners van de Oleander recht hebben op een rustig woongenot en niet bijna gedwongen worden te gaan verhuizen en hun huis te koop aan te bieden. Dit is toch ook niet wat het College voorstaat.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top