skip to Main Content

Vragen aan het College inzake wederom problemen in de zorg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wederom problemen in de zorg

Vraag 287 2014-2018

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een 72-jarige mevrouw uit Westland. Haar man heeft sinds december een delier, waardoor hij snel dement aan het worden is. In Westland is er geen plaats omdat in De Kreek een wachtlijst van een half jaar zou zijn. De eerste crisisopvang vond plaats in Maassluis. Meneer bevindt zich nu in Schiedam. De reistijd voor mevrouw naar Schiedam bedraagt zo’n vier tot vijf uur. Zij hebben beiden samen vele tientallen jaren in Westland gewoond.

Dit zijn schrijnende gevallen en die zouden toch opgelost moeten worden. Het is niet juist om eerst € 7.5 miljoen uit de zorg pot te onttrekken en te besteden voor de –kort gezegd- reconstructie glastuinbouw en leuke dingen voor het College om dan dit soort verhalen te moeten beluisteren. Dit is schrijnend en had het College moeten voorzien. Structurele maatregelen moeten op korte termijn genomen worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met onze fractie eens dat vorenstaande situatie absoluut onaanvaardbaar en onacceptabel is en in een Westland met meer dan 100.000 inwoners zich gewoon niet hoort voor te doen?
  • Welke concrete maatregelen zal het College nu nemen en is het College bereid om alsnog de € 7.5 miljoen die zij uit de zorg pot onttrokken heeft nu weer terug te brengen naar de zorg om deze structureel aan te wenden voor de zorg en met name voor revalidatie die dan samen met de zorgaanbieders/zorgkantoor en de gemeente wordt gefaciliteerd?
  • Hoeveel van vorenstaande gevallen zijn het College bekend in Westland? Wordt daar onderzoek naar gedaan of blijft het bij meldingen zoals deze?
  • Waarom wordt dit soort gevallen niet geconstateerd door het SKT/de gemeente en waarom wordt geen oplossing op maat geleverd?
  • Is in dit geval nog hulp mogelijk, in zoverre dat de betreffende man snel naar Westland kan worden gebracht om daar verzorgd te worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top