skip to Main Content

Vragen aan College inzake wederom verkeerde communicatie vanuit het Meldpunt en verhelpen onveilige situatie

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

18 oktober 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wederom verkeerde communicatie vanuit het Meldpunt en verhelpen onveilige situatie

Vraag 1133 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt periodiek benaderd door inwoners die een melding doen bij het Meldpunt en dan op diezelfde dag van melding of een dag later de mededeling krijgen “uw melding is ….…. op ……… afgehandeld.” Vaak is niets gebeurd!

In dit geval werd begin augustus melding gemaakt van een kapotte straatkolk. Dit is onveilig. De toezegging was: “de kapotte kolk wordt na de bouwvak vervangen.” Nu is het 18 oktober en de kolk is nog steeds niet gerepareerd. Zie de foto’s. Dit geeft een gevaarlijke verkeersituatie.

Ook op herinneringen van inwoners is door de Gemeente niet gereageerd. Dit is natuurlijk stijlloos.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer wordt nu de kolk gerepareerd zodat aan deze situatie een einde komt?
  • Waarom wordt op deze wijze met onze inwoners gecommuniceerd? Eerst wordt aangegeven “afgehandeld” terwijl er nog niets afgehandeld is en vervolgens wordt een toezegging gedaan van na de bouwvak die inmiddels al weer een paar maanden voorbij is?
  • Wie ziet er op toe dat dit soort communicatie beter verloopt en er geen onjuiste berichten uitgaan en toezeggingen nagekomen worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top