skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Wederom Verzoek Regulering Verkeer Over De Kruisbroekweg

Vragen aan College inzake wederom verzoek regulering verkeer over de Kruisbroekweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wederom verzoek regulering verkeer over de Kruisbroekweg

 

Vraag 705 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie is wederom benaderd door een groot aantal bewoners van woningen rond de Kruisbroekweg. De bewoners zijn tevreden met de resultaten van de aanpassingen die recent plaatsvonden. Ook zijn zij tevreden met het vrachtwagenverbod in beide richtingen, alhoewel de aanduiding van dat verbod aan zowel de FloraHolland-kant als aan de kant van het politiebureau beter moet geschieden. Met name voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs is vaak onduidelijk dat geen toegang is.

 

Waar de bewoners over klagen is het volledig gebrek aan handhaving. Eerder is dat ook al aangegeven. De diverse wethouders en de burgemeester zeiden toe dat het toezicht verbeterd zou worden, maar deze beloften zijn niet waargemaakt. Nog steeds rijden vrachtverkeer en te hard rijdende personenauto’s over de Kruisbroekweg. De bewoners vragen zich af wat zij verder moeten doen om te bereiken dat van de Kruisbroekweg een goed, veilig en normaal gebruik te maken zonder dat dat overlast met zich meebrengt.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het mogelijk om duidelijker aan te geven dan nu gebeurt, dat er een vrachtwagenverbod geldt?
  • Welke maatregelen gaat het College nemen om de voorgeschreven snelheid en het vrachtwagenverbod te handhaven?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de huidige situatie waar de verkeersregels voortdurend worden geschonden, niet langer kan en als de politie of BOA’s niet bij machte zijn toezicht te houden er aanvullende maatregelen zoals camera’s gehangen moeten worden?
  • Het Openbaar Ministerie gaf aan dat als de gemeente een plan heeft er camera’s geplaatst kunnen worden. Hoe ver staat het met dat plan en duurt het maken daarvan niet een beetje lang?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top