skip to Main Content

Vragen aan College inzake wederom vorm van aparte participatie opgezet door dit College over de komst van 80 flexwoningen aan de Molenweg in Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

6 oktober 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wederom vorm van aparte participatie opgezet door dit College over de komst van 80 flexwoningen aan de Molenweg in Monster

 

Vraag 1121 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt brieven van bewoners van de Madeweg die zij ontvangen hebben van het College. Er wordt weer een aparte wijze van participatie gepleegd, namelijk in groepjes van zes. Corona vereist een dergelijke maatregel al lang niet meer en blijkbaar wil het College voorkomen dat mensen elkaar spreken en naar elkaar gaan luisteren tijdens de inspraak. Dit klopt niet en deugt niet en moet anders.

bijlage artikel 42-vraag 1121 participatie flexwoningen Molenweg Monster

Voorts presteert het College het om brieven te verzenden nog geen week voordat de inspraak plaatsvindt, terwijl toch al maandenlang duidelijk is dat er inspraak gehouden zou moeten worden. Ook dit is niet correct richting de bewoners omdat er normaliter toch een termijn van twee à drie weken moet zitten tussen het verzenden van de brief en het houden van de participatie. Op deze wijze communiceren met de inwoners is voor die inwoners ergerlijk en onacceptabel.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt op deze wijze de participatie georganiseerd in groepjes van zes?
  • Waarom worden de bewoners niet gewoon in één ruimte ontvangen, bijvoorbeeld in de Noviteit, om aldaar gezamenlijk het plan toegelicht te krijgen en de inwoners de gelegenheid te geven hun mening te geven?
  • Waarom wordt nu alles opgesplitst? Wat zit daarachter?
  • Waarom wordt zo’n korte termijn van oproep aangehouden en is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een behoorlijk functionerende gemeente minimaal twee tot drie weken laat tussen oproep en de participatie-avond?
  • Wat beoogt het College met een dergelijke overval en is het de bedoeling dat zo weinig mogelijk mensen aanwezig kunnen zijn?
  • Is het College bereid om dit opnieuw en anders en normaal te organiseren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top