skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake weer opnieuw overlast Nachtegaalstraat

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake weer opnieuw overlast Nachtegaalstraat

 

Vraag 172 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De bewoners in de Nachtegaalstraat moeten helaas constateren dat nadat het even een tijdje goed ging, het nu weer een aantal keren goed fout gegaan is, terwijl ook geconstateerd is dat toezeggingen die gedaan zijn niet worden nagekomen. Ook persoonlijke gesprekken met bestuurders in september 2015. Daarover zullen we tijdens de rondvraag bij de Commissie Bestuur vragen stellen omdat het doen van beloftes en deze niet nakomen iets is voor de rondvraag.

In deze artikel 26-vraag willen we aan de orde stellen het feit dat op dit moment er niet of nauwelijks weer wordt gecontroleerd door politie en BOA’s waardoor er wederom incidenten zich voordoen. Zo worden bewoners wederom uitgescholden door bewoners van de Nachtegaalstraat. Er wordt melding gedaan bij het meldpunt Leefomgeving, maar directe resultaten daarvan zijn niet bekend. Er wordt weer te hard gereden, de speeltuin wordt gebruikt door de oudere jeugd. Ook wordt weer gepost en er worden bewoners van de Nachtegaalstraat weer nageroepen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het de burgemeester bekend dat er wederom in de Nachtegaalstraat diverse overlastpunten zijn?
  • Waarom is niet hetgeen vorig jaar is ingezet, doorgezet en laten de BOA’s en politie het nu ineens weer afweten?
  • Wordt het niet tijd dat er nu meer structurele maatregelen genomen worden om blijvende overlast van altijd dezelfde personen en/of families aan te pakken?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top