skip to Main Content

Vragen aan College inzake weer overlast Zandeveltpark ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

4 januari 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake weer overlast Zandeveltpark ‘s-Gravenzande

Vraag 1178 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt berichten van omwonenden van het Zandeveltpark dat op 31 december 2021 vanaf het middaguur ernstige vuurwerkoverlast was van rond de 30 jongeren niet afkomstig uit de buurt. Illegaal vuurwerk met harde knallen en veel geschreeuw en akelig gedrag waren te zien en te horen tot ca 18.00 uur. De politie met 4 busjes deden wat ze konden. Er werd echt gehandhaafd op vuurwerk. Op 1 januari lag overal glas en een vreselijke puinhoop. Het Zandeveltpark zou al lange tijd geleden opgeknapt worden en daar wordt maar niet aan begonnen. De omwonenden willen graag dat uitvoering nu snel plaatsvindt, dat park overzichtelijker gemaakt wordt en dat er minder ingangen gemaakt worden. Ook willen de omwonenden de toezegging dat komende jaarwisseling de rust meer wordt afgedwongen. Voorts is de vraag of er wel jongelieden zijn opgepakt die zich misdroegen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer wordt het park opgeknapt?
  • Kan bij het opknappen de veiligheid worden meegenomen door minder in en uitgangen?
  • Zijn de raddraaiers van de afgelopen jaarwisseling in beeld en hebben ze straf gekregen?
  • Kan de Burgemeester toezeggen dat de komende jaarwisseling het handhavingsaccent meer naar dit park kan worden gelegd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top