skip to Main Content

Vragen aan College inzake weer voorbeelden van verspilling gemeenschapsgeld

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

19 augustus 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake weer voorbeelden van verspilling gemeenschapsgeld

Vraag 1092 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt de laatste tijd herhaaldelijk benaderd door inwoners die problemen ervaren met de Gemeente omdat slecht gecommuniceerd wordt en geconfronteerd worden met ergerlijk fout handelen door de Gemeente. Blijkbaar gebeurt dat nog steeds ondanks het feit dat het College veel euro’s besteed heeft aan verbetering kwaliteit bedrijfsvoering en de inhuur voor bijna 20 miljoen euro’s per jaar aan externe mensen. Nog erger wordt het als de Gemeente in procedures boetes en of dwangsommen moet gaan betalen vanwege fout en vaak laks gedrag omdat niet op tijd een beslissing genomen wordt. We voegen bij een van de recente uitspraken die we kregen en waarin de Gemeente bijna € 18.000,= moet gaan betalen voor fouten en te laat beslissen. We hebben meer van dit soort uitspraken.

Voor de Gemeente Westland natuurlijk “een afgang“ en voorbeeld hoe het niet moet. Blijkbaar ligt het College niet wakker van de noodzaak om dit bedrag te betalen, want na de uitspraak is nog steeds geen besluit door het College genomen! Met die € 18.000,= had het College natuurlijk veel betere zaken kunnen realiseren.

Overigens is deze handelwijze in onze ogen niet alleen verkeerd maar ook het zoveelste bewijs dat dit College niet in control is. Ook de betreffende inwoners zijn zeer geërgerd over dit soort zaken en begrijpen niet dat het College “hiermee weg komt“. Wij als raadsleden worden onkundig gehouden van deze missers/tekortschieten. Westland Verstandig wilde mede om deze reden een gemeentelijke ombudsman/vrouw maar stond als partij alleen omdat geen van de andere fracties en ook het College dat niet wenste. Geen pottenkijker of een ombudsman/vrouw die gemeentelijk wantoestanden aan de kaak stelt en mogelijk voorkomt. Dit College presteerde het wel om een kabinetschef (een nieuwe functie) voor de Burgemeester en de 6 Wethouders aan te stellen maar die is er enkel voor de glorie van het College en zeker niet voor onze inwoners.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom laat het College het gebeuren dat fouten/missers gemaakt worden waardoor de Gemeente nodeloos hoge bedragen aan boetes moet voldoen?
  • Welke interne gevolgen hebben dit soort missers?
  • Hoeveel van dit soort zaken zijn er geweest de afgelopen bestuursperiode en wat kostte die de Gemeente?
  • Welke maatregelen treft het College om dit soort zaken te voorkomen?
  • Wordt het College wel intern geïnformeerd over deze zaken?
  • Wil het College deze zaken (waar boetes/dwangsommen worden opgelegd aan de Gemeente) direct aan de Raad melden, zodat de Raad weet wat er gaande is en niet afhankelijk is van klachten van onze inwoners dit in het kader van de actieve informatie plicht vanuit College richting de Raad?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

bijlage art. 42-vraag voorbeelden verspilling gemeenschapsgeld

Back To Top