skip to Main Content

Vragen aan College inzake Weesbootjes in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

13 juni 2024

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Weesbootjes in Westland

Vraag 221 2022-2026

Edelachtbaar College,

Bijgaand antwoord kregen we naar aanleiding van de artikel 42-vraag.  Blijkbaar worden gevaarlijke situaties niet aangepakt omdat sprake is van “ongedekte kosten” en ook benodigde extra capaciteit nodig is. Het mag toch niet zo zijn dat gevaarlijke situaties niet worden aangepakt als vaarwegbeheerder omdat er geen budget/capaciteit is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Het is toch niet in orde dat gevaarlijke, onveilige, milieubedreigende en in ieder geval leefomgevingontsierende obstakels niet opgeruimd worden omdat er geen capaciteit/budget is?
  • Waarom maken deze activiteiten geen deel uit van de budgetten voor de gebiedsgerichte plannen en is het college alsnog bereid tot actie over te gaan of wat is daar voor nodig?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top