skip to Main Content

Vragen aan College inzake wegenstructuur Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake wegenstructuur Westland

Vraag 019 2022-2026

Edelachtbaar College,

Diverse partijen stelden in de voorbije jaren veel vragen over de steeds knellendere verkeerssituaties op tal van Westlandse wegen. Diverse wegen in onze dorpen zijn te druk (door toename verkeer door meer woningen), te smal en er wordt vaak te hard gereden. Vandaar de wens van Westland Verstandig om het aantal 30 km wegen in de dorpen uit te breiden en ook beter te handhaven. Bijna dagelijks krijgt onze fractie klachten van inwoners. Zeer dringend zijn passende maatregelen nodig. Ook het College ontvangt geregeld berichten van inwoners over onveilige en/of overlastgevende wegen waarvan de fracties dan weer afschriften krijgen. Het probleem is urgent en noodzakelijk en snelle aanpak bevordert de goede leefomgeving. Oplossingen zijn vaak niet eenvoudig maar niets doen is geen optie!

Voorts zal een ingreep menigmaal leiden tot een verplaatsing van het probleem. De vorige Raad nam een verkeersveiligheidsplan aan maar van de uitvoering daarvan is nog niet veel terechtgekomen. Destijds heeft de fractie van Westland Verstandig aangedrongen op dit plan omdat het Openbaar Ministerie enkel camera’s plaatst als een dergelijk plan door de Raad was vastgesteld. Echter ook dat loopt moeizaam of zelfs niet. Dit moet en kan anders en de wegenstructuur in praktisch al onze dorpen moet aangepakt worden. De wegen waar het knelt zijn bekend. Verbetering kan bestaan uit verleggen verkeersstroom (bijv. Jan Barendselaan), vrachtwagenverbodsborden, eenrichtingsverkeer, afsluiting, camera’s, drempels, sluizen of drastischer het aanleggen van nieuwe rondwegen, zoals de Oostelijke Randweg in De Lier, Piet Struikweg in Naaldwijk, Dijkerwaal in ‘s-Gravenzande en de van Luijkweg in Kwintsheul.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat gaat het College concreet doen aan de vele bekende Westlandse verkeersknelpunten?
  • Onze fractie heeft geen enkele behoefte aan rapporten/visies, maar wel aan concrete mogelijke verbeterpunten, die – na en in overleg met de betrokken inwoners – snel kunnen worden uitgevoerd. Is het College het daarmee eens en wat kunnen we van het College verwachten?
  • Natuurlijk is Keulen en Aken niet op 1 dag gebouwd en niet alles kan nu gelijk worden beetgepakt en ook niet alles kan gelijktijdig worden uitgevoerd maar is het College bereid om streefdata te noemen wanneer welke weg in aanmerking komt voor maatregelen?
  • Is het College bereid om te starten met het bezien van de mogelijkheden van meer rondwegen waardoor de huidige wegen in de dorpen ontlast worden? Is het College bereid om deze nieuwe wegen te bezien in samenhang met mogelijk nieuwe woningbouw bouwlocaties in Westland?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top