skip to Main Content

Vragen aan College inzake wens om een zogenaamd soccerveldje op het Juliana Sportpark

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wens om een zogenaamd soccerveldje op het Juliana Sportpark

Vraag 353 2014-2017

Edelachtbaar College,

FC ’s-Gravenzande zou graag zien dat een klein veldje, een zogenaamd soccerveldje, ter grootte van 14 meter breed en 28 meter lang, zal worden gerealiseerd. Dit veldje zal alleen door kinderen gebruikt worden. Het zijn de kinderen van FC ’s-Gravenzande, de naschoolse opvang en scholen en ook zogenaamd wildvoetbal. Een officiële aanvraag is ingediend bij het College. Ook is reeds ambtelijk over een en ander gesproken. Alhoewel FC ’s-Gravenzande zeer positief is over de inzet zowel ambtelijk als bestuurlijk, weten zij niet hoe de stand van zaken is, terwijl realisering toch op korte termijn zou moeten geschieden.

De vraag is dan ook:

  • In hoeverre is het College bereid om mee te werken aan realisering en financiering van het soccerveldje zoals hiervoor is aangegeven?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top