skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake wenselijkheid eigen woningbedrijf Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wenselijkheid eigen woningbedrijf Westland

 

Vraag 211 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Heel veel reacties heeft de fractie van Westland Verstandig gekregen naar aanleiding van recente vragen over de nog steeds schrijnende wachtlijsten voor al of niet sociale huurwoningen, de toewijzingsmethodiek die bij de drie corporaties ligt en de onmacht van Vestia in Westland om op een goede wijze te voorzien in haar taak, te weten het realiseren van nieuwe sociale woningen. In beginsel mogen woningcorporaties zich alleen nog maar bezighouden met sociale woningen.

GBW heeft deze week nog een vraag gesteld over het woningbezit van Vestia en de wenselijkheid dat de gemeente in deze actief gaat handelen en dit om te voorkomen dat de hoeveelheid sociale huurwoningen in Westland verder afbrokkelt. Weliswaar heeft de Woonvisie de ambitie –na enige politieke druk- het aantal sociale huurwoningen per saldo te laten toenemen, maar het is natuurlijk altijd een probleem als de corporaties in deze voornamelijk voor de uitvoering moeten zorgdragen. Ook moet bedacht worden dat de woningcorporaties een forse heffing aan het Rijk moeten gaan betalen voor de verhuurdersheffing.

Westland Verstandig meent dan ook dat de gemeente Westland zelf woningen moet gaan bouwen om te voorzien in de behoefte van starters, ouderen en ook in de behoefte voor middeldure huur- en koopwoningen. Door dat te doen kan voorts de gemeente Westland de woningmarkt verder vlottrekken en ook bouwgrond die al is aangekocht benutten. Ook in andere gemeenten zoals Assen, Almere en Amsterdam zijn onderzoeken opgestart naar de mogelijkheid een gemeentelijk woningbedrijf op te richten en werd tot oprichting overgegaan.

Een aantal gemeenten in Nederland hebben ook nog steeds –vanouds- een gemeentelijk woningbedrijf. Weliswaar is de vereniging van woningcorporaties Aedes tegen de terugkeer van gemeentelijke woningbedrijven, maar dat lijkt toch meer op preken voor eigen parochie of “wij van wc-eend adviseren wc-eend”, gezien het feit dat zij de belangenbehartigers van de woningcorporaties zijn. Nu de gemeente Westland vaak garant staat voor de bestaande woningcorporaties en die garanties zoals uit de situatie van Vestia blijkt, niet zonder risico’s zijn, is de stap naar een eigen woningbedrijf niet zo groot. Dit geldt temeer voor Westland nu de grootste Westlandse corporatie, zijnde Arcade voortgekomen uit een aantal oudere gemeentelijke woningbedrijven en haar vermogen te danken heeft aan de overdracht destijds, zich lijkt te gaan concentreren op het realiseren van sociale woningen in Den Haag en in Den Haag één van de meest actieve corporaties op dit moment is.

Ik voeg bij een artikel uit Binnenlands Bestuur over Assen die zelf woningen gebouwd hebben en waar ook de G32, 37 middel- en grote steden in ons land, geïnteresseerd in waren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bereid om bij andere gemeenten –onder meer Assen, Almere, Amsterdam- navraag te doen over hun bevindingen en ervaringen voor het zelf realiseren van sociale huurwoningen voor starters, ouderen en de lagere inkomens?
  • In het College bereid om te onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn van het wederom zelf gaan bouwen van sociale huurwoningen?
  • Kan het College daarbij dan het verschil uitleggen met de huidige situatie (borgstellingen ten behoeve van corporaties) en kan het College ook aangeven hoeveel garanties gegeven zijn aan de drie woningcorporaties en wat de omvang daarvan is?
  • Is het niet zinvol om net als in Assen, dat de gemeente met een klein project begint om dan te bezien wat de ervaringen zijn en daarmee de hoeveelheid sociale woningen verder uit te bouwen?
  • Kan door het zelf realiseren van sociale huurwoningen en huurwoningen in de middenklasse en eventueel koopwoningen in de middenklasse, de gemeente niet beter aan haar plicht voldoen om ervoor zorg te dragen dat alle Westlanders jong en oud, met of zonder zorg een passende woning kunnen krijgen en er ook voor zorgt dat in geval van nood woningen beschikbaar zijn?
  • Is het zinvol om eventueel een raadsinformatieavond te houden waarbij andere gemeenten, die ofwel nog vanouds een eigen woningbedrijf hebben ofwel die dat recentelijk zijn opgestart, hun ervaringen –positief en negatief- komen berichten aan de Raad en het College?

 

bijlage artikel 26-vraag 211 artikel Binnenlands Bestuur

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top