skip to Main Content

Vragen aan het College inzake wenselijkheid goede en volwaardige uitleenpunten hulpmiddelen in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wenselijkheid goede en volwaardige uitleenpunten hulpmiddelen in Westland

 

Vraag 253 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Sinds enige tijd is er in Westland geen volwaardig (alle appratuur die direct meegenomen kan worden en dat 7 dagen in de week) uitleen-, advies-, verkoop- en verhuurpunt meer van verpleegartikelen, hulpmiddelen en aanverwante artikelen. Voorheen was dat uitleenpunt er en werd ondersteund door de gemeente Westland. Het gaat dan om loophulpmiddelen, weegschalen, bandages, kraamartikelen, aangepaste bedden etc. Weliswaar geven enkele zorgaanbieders in Westland wel nog beperkte mogelijkheden, maar dat blijkt –volgens inwoners die zich daarover bij onze fractie beklagen- zeker niet te voldoen. Dat betekent dat Westlandse inwoners elders buiten Westland de benodigde hulpmiddelen moeten gaan bekijken, passen en ophalen. Bedacht moet vaak worden dat er sprake is van een stress situatie van mensen die plotsklaps hulpmiddelen nodig hebben en dus zeer beperkt zijn in hun fysieke, financiële en organisatorische mogelijkheden. Zij komen ofwel uit het ziekenhuis en treffen thuis niet de juiste hulpmiddelen aan ofwel mensen die moeilijk zich kunnen verplaatsen, waardoor het een dilemma wordt als elders de hulpmiddelen staan. Voorts is zomaar iets ophalen feitelijk niet mogelijk. Via internet zijn meer mogelijkheden. Via Pieter van Foreest kunnen hulpmiddelen geleend worden. Daarnaast zijn er wel onder meer Vegro- en Medipointwinkels. Opvallend is dat inwoners daar wel lid moeten zijn van de “juiste club” en in ieder geval over internet moeten beschikken. Westland Verstandig vindt dat dit wel een taak is van de gemeente daar waar zorgaanbieders dit niet voor de Westlandse burgers op een goede wijze (kunnen) invullen. De gemeente Westland kan dit bereiken door ofwel met de zorgaanbieders overleg te voeren, eventueel met DSW, zijnde de zorgverzekeraar die bij de gemeente Westland de voorkeur heeft en waar ook een aanvullend pakket bij kan worden afgesloten door Westlandse inwoners ofwel als dat niet mogelijk is door zelf een voorziening te treffen die tegemoet komt aan de redelijke wensen van inwoners.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met Westland Verstandig eens dat er nu een te grote versnippering in Westland is van uitleenmogelijkheden van hulpmiddelen?
  • Heeft de gemeente niet de taak, al of niet samen met de zorgaanbieders/DSW/Zorgkantoor, zorg te dragen voor meerdere uitleenmogelijkheden anders dan internet, die 7 dagen per week bemand zijn?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat er een compleet uitleenpunt of meerdere uitleenpunten voor –kort gezegd- hulpmiddelen in Westland zouden moeten zijn?
  • Ziet het College mogelijkheden om dergelijke complete uitleenpunten via één van de zorgaanbieders/zorgverzekeraars en zo nodig het Zorgkantoor in Westland, te krijgen?
  • Is het College bereid om een deel van de overgebleven zorggelden aan te wenden voor een structurele voorziening terzake van het creëren van uitleenpunten die aan de wensen van de Westlandse bevolking tegemoet komt?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top